Specjalizacje

Prawo spółek handlowych

ADP prowadzi rozległą praktykę w zakresie prawa korporacyjnego. Posiada niekwestionowaną pozycję na regionalnym rynku, a jej działalność jest wysoko oceniana również w skali ogólnopolskiej, co potwierdzają rankingi usług prawnych. Departament prawa spółek handlowych korzysta w szerokim zakresie z doświadczenia prof. Wojciecha Popiołka, będącego cenionym polskim ekspertem w dziedzinie prawa spółek oraz autorem wielu artykułów i komentarzy z tej gałęzi prawa.

Działalność Kancelarii obejmuje zwłaszcza wszelkie aspekty tworzenia oraz przekształcania spółek, asystowanie w procesach ich fuzji, podziałów i likwidacji, zmian kapitału zakładowego oraz bieżących kwestii z zakresu prawa spółek, jak również doradztwo w przedmiocie praw i obowiązków wspólników oraz członków organów. ADP zapewnia swoim klientom także reprezentację w sporach korporacyjnych przed sądami. Specjaliści związani z ADP wielokrotnie przygotowywali kompleksowe projekty, a także weryfikowali istniejące akty założycielskie spółek, porozumienia wspólników oraz różnego rodzaju porozumienia handlowe. Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnią praktykę w przedmiocie rozmaitych szczegółowych zagadnień prawa spółek handlowych, dotyczących m.in. wrogiego przejęcia, umów opcji, zasad ładu korporacyjnego, przeprowadzania wykupów menadżerskich przedsiębiorstw (buy – outs i buy – ins), regulacji prawnych dotyczących wynagrodzeń kadr zarządzających oraz odpowiedzialności członków organów. ADP asystuje klientom w trakcie tworzenia i prowadzenia spółek, ich oddziałów i przedstawicielstw, jak również innych osób prawnych, w tym fundacji i stowarzyszeń.

Współpraca z wieloma międzynarodowymi korporacjami przyniosła Kancelarii szeroką gamę doświadczeń w świadczeniu usług prawnych związanych z prawem spółek w kontekście transgranicznym. ADP asystuje przedsiębiorcom zagranicznym podejmującym bezpośrednie inwestycje w regionie poprzez tworzenie przedsiębiorstw oraz podmiotów typu joint venture.

Zespół zajmujący się prawem spółek korzysta z bogatego doświadczenia wspólników i współpracowników Kancelarii, umożliwiającego prowadzenie doradztwa w aspektach prawa spółek handlowych powiązanych z innymi gałęziami prawa, takimi jak prawo podatkowe, administracyjne, oraz prawo upadłościowe i naprawcze.

Prowadzona przez ADP obsługa prawna korporacji bardzo często wymaga zaangażowania specjalistycznej wiedzy z dziedziny rynków kapitałowych i giełd. Nasi prawnicy doradzali spółkom publicznym w kwestiach związanych z regulacją funkcjonowania rynków kapitałowych, giełd oraz obrotu papierami wartościowymi. Kancelaria świadczy usługi prawne również na rzecz spółek wprowadzających swoje akcje do obrotu na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Praca prawników Kancelarii związana z prawem spółek koordynowana jest przez prof. Wojciecha Popiołka.

Prawo umów

Jedną z ważniejszych dziedzin specjalizacji Kancelarii jest prawo umów. ADP świadczy szeroką gamę usług prawnych związanych z różnymi aspektami działalności gospodarczej, poczynając od bieżącej obsługi prawnej, kończąc na transakcjach dużej wartości. Wysoki standard usług osiągnęliśmy dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z tekstami licznych umów handlowych zawieranych w obrocie krajowym i zagranicznym, w tym m.in. umów sprzedaży, świadczenia usług, budowlanych oraz umów o budowę kompletnych obiektów „pod klucz”, agencji, leasingu, licencji, franczyzy, dystrybucji, factoringu, dzierżawy, transportu i logistyki. Zakres oferowanych usług obejmuje również doradztwo dotyczące ustanowienia zabezpieczeń umów.

Prawnicy związani z Kancelarią wspierają klientów w projektowaniu kompleksowych transakcji handlowych oraz w zawieraniu umów, asystując im w trakcie negocjacji prowadzonych z kontrahentami oraz udzielając pomocy w wyborze najbardziej korzystnych rozwiązań. Usługi Kancelarii obejmują również analizę ewentualnych obowiązków podatkowych, powstających w związku z transakcjami handlowymi.

Praca prawników Kancelarii związana z prawem umów nadzorowana jest przez wspólniczki r.pr. Agnieszkę Maroszek-Kurowską i r.pr. Agnieszkę Lizer-Klatkę.

Fuzje i przejęcia (M&A)

Dzięki znajomości specyfiki prawa spółek, swoim zaufaniem obdarzyło Kancelarię wiele podmiotów planujących transakcję fuzji lub przejęcia. ADP posiada szeroki wachlarz doświadczeń w przeprowadzaniu kompleksowych operacji tego typu, zarówno na rzecz największych polskich korporacji, jak również dynamicznie rozwijających się spółek średniej wielkości i początkujących przedsiębiorców. Wieloletnia praktyka w przygotowywaniu zarysów różnego rodzaju przedsięwzięć pozwala nam na prowadzenie doradztwa w zakresie przejęć, fuzji, sprzedaży udziałów, podziałów oraz przeciwdziałania wrogim przejęciom. ADP angażuje się również w zapewnianie obsługi prawnej przedsiębiorstw na różnych etapach ich prawnej i finansowej restrukturyzacji.
Jako część praktyki prowadzonej w zakresie fuzji i przejęć, nasi specjaliści przeprowadzają analizy typu due diligence umożliwiające wskazanie ewentualnych zagrożeń związanych z planowaną transakcją, oraz udzielają pomocy w podjęciu koniecznych środków im przeciwdziałających.

ADP wielokrotnie udzielało pomocy prawnej przedsiębiorcom, w tym spółkom z sektora wydobywczego, w tracie ich wysiłków podejmowanych w celu reorganizacji strukturalnej i finansowej, m.in. poprzez doradzanie spółkom z udziałem Skarbu Państwa w trakcie fuzji, przejęć innych spółek, podziałów lub sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pracą prawników Kancelarii związaną z transakcjami fuzji i przejęć kieruje wspólniczka r.pr. Katarzyna Palka-Bartoszek.

Międzynarodowe prawo handlowe

Międzynarodowe prawo handlowe stanowi istotną część praktyki ADP. Kancelaria świadczy usługi doradcze na rzecz przedsiębiorców w różnorodnych kwestiach dotyczących transakcji międzynarodowych, takich jak umowy sprzedaży i dystrybucji, agencji oraz innych rodzajów przedstawicielstwa handlowego, franczyzy, licencji, i różnego rodzaju przedsięwzięć typu joint venture. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w zakresie międzynarodowych praw jednolitych, w tym w szczególności Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku. Doradzamy również w zakresie zabezpieczeń operacji międzynarodowych m.in. akredytyw, gwarancji bankowych oraz rachunków powierniczych. ADP zapewnia pomoc prawną zarówno polskim przedsiębiorcom, jak również międzynarodowym przedsiębiorstwom prowadzącym inwestycje, oferującym towary lub świadczącym usługi na terytorium Polski.

ADP asystuje klientom w trakcie międzynarodowych postępowań sądowych. We współpracy z zagranicznymi ekspertami, ADP służy pomocą polskim przedsiębiorcom w dochodzeniu roszczeń także poza granicami Polski. Jednocześnie, nasi prawnicy świadczą usługi na rzecz przedsiębiorców zagranicznych, w celu zabezpieczenia ochrony ich praw w postępowaniach prowadzonych przed polskimi sądami.

Nadzór nad sprawami z zakresu międzynarodowego prawa handlowego prowadzą prof. Wojciech Popiołek i r.pr. Katarzyna Palka-Bartoszek.

Obrona w sprawach karnych i prawo karne gospodarcze

W gronie naszych prawników znajdują się adwokaci posiadający wieloletnie doświadczenie w obronie przedsiębiorców, członków organów spółek oraz innych specjalistów przed zarzutami stawianymi im przez organy ścigania. Nasi prawnicy udzielają pomoc prawną przedsiębiorcom, którzy w trakcie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej doświadczają trudności związanych z zarzutami popełnienia przestępstw gospodarczych czy korporacyjnych.

Kancelaria reprezentuje klientów we wszelkich sprawach karnych gospodarczych dotyczących m.in. zarzutów łapownictwa, korupcji gospodarczej, wyłudzeń (w tym m.in. wyłudzeń pożyczek bankowych), prania brudnych pieniędzy, malwersacji, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, fałszowania dokumentów korporacyjnych, przestępstw celnych oraz wyłudzeń podatkowych, jak również ogólnych zarzutów działania na szkodę spółki. Kancelaria doradza osobom zarządzającym spółkami, pracownikom wyższego szczebla (prawnikom, księgowym, kadrze finansowej i zarządzającej itd.), lobbystom, oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Zajmujemy się również prowadzeniem zastępstwa procesowego przedsiębiorców popierających oskarżenie wnoszone w sprawach karnych przez oskarżyciela publicznego przeciwko różnym osobom fizycznym, w tym menedżerom, pracownikom albo przedsiębiorcom prowadzącym działalność konkurencyjną, którzy w sposób bezprawny spowodowali pogorszenie sytuacji gospodarczej naszych klientów.

Zespołowi prawników kancelarii zajmującymi się obroną w sprawach karnych i prawem karnym gospodarczym przewodzi wspólnik adw. Leszek Cholewa.

Postępowania sądowe

Rozwój przedsiębiorstwa zależy przede wszystkim od umiejętności współpracy ukierunkowanej na osiągnięcie wspólnego celu. Z tego względu, nas prawnicy w pierwszej kolejności doradzają skonfliktowanym przedsiębiorcom negocjowanie bądź adaptację ich stosunków handlowych oraz podejmowanie prób ugodowego rozwiązywania sporów gospodarczych, w zakresie, w jakim jest to w danych okolicznościach uzasadnione i korzystne dla klientów. Jeżeli jednak uniknięcie sporu sądowego nie jest możliwe, nasi prawnicy wskazują potencjalne zagrożenia i konsekwencje ewentualnego postępowania sądowego. Jako Kancelaria z wieloletnim doświadczeniem procesowym oferujemy szerokie spektrum doradztwa w różnych rodzajach sporów sądowych dotyczących m.in. umów, deliktów popełnionych w obrocie gospodarczym, sporów korporacyjnych, nieuczciwej konkurencji, odpowiedzialności Skarbu Państwa, odpowiedzialności za produkt, sporów międzynarodowych oraz odpowiedzialności zawodowej.
Wśród naszych wspólników i współpracowników znajdują się adwokaci, posiadający wieloletnie doświadczenie reprezentowaniu klientów na różnego typu salach sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym. Skomplikowane spory, z którymi mamy do czynienia, wielokrotnie wymagają zaangażowania wiedzy z wielu dziedzin prawa, często zawierając również element międzynarodowy wiążący się z koniecznością współpracy z prawnikami prowadzącymi działalność za granicą.

Skuteczność naszych prawników możliwa jest dzięki praktycznemu połączeniu umiejętności rozwiązywania sporów oraz doświadczenia z zakresu spraw korporacyjnych, fuzji i przejęć, odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej, handlu międzynarodowego, bankowości, administracji publicznej, prawa budowlanego, nieruchomości i wielu innych.
Zespół prawników ADP zajmujących się postępowaniami sądowymi korzysta także z bogatego doświadczenia nabytego przez naszych prawników w trakcie pełnienia funkcji publicznych. Dwóch z naszych wspólników: Leszek Cholewa oraz Grzegorz Długi, rozpoczynało karierę prawniczą od funkcji sędziego. Możliwość wykorzystania różnorodnych doświadczeń zawodowych, ułatwia naszym prawnikom spełnianie zróżnicowanych oczekiwań klientów.

Zespół prawników Kancelarii zajmujących się postępowaniami sądowymi nadzorują wspólnicy r.pr. Krzysztof Kita, r.pr. Jerzy Rożek i r.pr. Agnieszka Maroszek-Kurowska.

Arbitraż

Prawnicy ADP mają istotne doświadczenie w dziedzinie postępowań arbitrażowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych, a alternatywne metody rozstrzygania sporów stanowią jeden z ważnych obszarów działalności Kancelarii. Prawnicy współpracujący z Kancelarią byli wielokrotnie zaangażowani w około arbitrażowe postępowania sądowe, w szczególności takie jak postępowania w przedmiocie uchylenia orzeczeń arbitrażowych, czy też toczące się z wniosku o ich uznanie lub stwierdzenie ich wykonalności. Kancelaria nabyła ważne doświadczenie podczas doradzania i reprezentowania jednej z największych europejskich spółek z branży telekomunikacyjnej w trakcie szeregu postępowań dotyczących uznania na terenie Polski zagranicznych orzeczeń arbitrażowych wydanych w wyniku rozpoznania sporu dotyczącego praw do udziałów w jednej z wiodących polskich spółek, określanego w prasie mianem „największego sporu prawnego nowoczesnej Europy”.

Prawnicy ADP reprezentują klientów zarówno w arbitrażu prowadzonym przed sądami ad hoc jak i w postępowaniach przed stałymi sądami arbitrażowymi, takich jak m.in. Sąd Arbitrażowe przy Międzynarodowej Izbie Handlowa w Paryżu, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan. ADP współpracowała również z wiodącą międzynarodową kancelarią prawną w związku z postępowaniami arbitrażami prowadzonymi zgodnie z zasadami arbitrażu VIAC (wiedeńskimi) oraz LCIA (londyńskimi), a w trakcie prowadzenia na rzecz jednego z klientów doradztwa dotyczącego kompleksowych, wiążących się z wieloma zagrożeniami sporów międzynarodowych, nabyła doświadczenie z zakresu arbitrażu inwestycyjnego.

Zespół prawników ADP zajmujących się arbitrażem czerpie z bogatej praktyki arbitrażowej prof. Wojciecha Popiołka, który nadzoruje ich pracę.

Dane osobowe (RODO)

ADP świadczy wszechstronne usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych. Sfera ochrony danych osobowych stanowi ważną pozycję wśród obowiązków podmiotów wykonujących operacje na danych osobowych osób fizycznych. W dniu 25 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (tzw. RODO). RODO będzie bezpośrednio stosowane i skuteczne w Polsce od dnia 25 maja 2018r. Utraci wówczas moc ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.

Ochrona danych osobowy jest wymagana w całym procesie działalności gospodarczej, począwszy od jej projektowania (privacy by design). Zgodnie z RODO powinno to odbywać przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrożenia, charakteru, zakresu i kontekstu oraz celu przetwarzania danych osobowych, a także ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

Prawnicy Kancelarii prowadzą doradztwo na rzecz klientów w zakresie ochrony danych osobowych.
Zapewniamy kompleksową pomoc prawną, w tym obejmującą rozpoznanie i analizę obecnego stanu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych u administratora danych (audyt), przygotowanie dokumentów formalnoprawnych dostosowujących do wymagań RODO, w tym nowej polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz procedur zaprojektowanych odpowiednio do struktury procesów u administratora, asystę przy wdrożeniu polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Prowadzimy szkolenia dla naszych klientów, w tym szkolenia dla kadry zarządzającej oraz osób pełniących samodzielne stanowiska u administratora danych z zakresu podstawowych założeń RODO, a także szkolenia pracowników administratora danych na etapie wdrożenia procedur i dokumentacji.

Zespół ADP do spraw RODO pracuje pod kierunkiem wspólnika r.pr. Katarzyny Palka – Bartoszek, w składzie: adw. Ewa Śliwoń, adw. Jarosław Cholewa.

Nieruchomości

Kancelaria, przez wiele lat doradzając swoim klientom w sprawach związanych z projektami dotyczącymi budowy nieruchomości oraz infrastruktury, nabyła szerokie doświadczenie w różnych kwestiach związanych z obrotem nieruchomościami. ADP świadczy na rzecz klientów wszechstronne usługi prawne, oferując analizy projektów inwestycyjnych dotyczących nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych elementów poszczególnych transakcji. Nasi prawnicy doradzają w przedsięwzięciach, mających za cel inwestycje na rynku nieruchomości, jak również przy projektach budowlanych, a także w kwestiach odnoszących się do nabycia lub sprzedaży nieruchomości i ich finansowania. Mamy doświadczenie w przeprowadzaniu i zarządzaniu najróżniejszymi projektami dotyczącymi nieruchomości. Oferujemy również doradztwo w zakresie umów o roboty budowlane oraz pomoc prawną we wszelkiego rodzaju transakcjach dzierżawy.

W transakcjach nabycia lub rozporządzenia nieruchomościami, nasi prawnicy oferują pomoc w przeprowadzeniu analiz due diligence nieruchomości. Analizy te umożliwiają udzielenie klientom pomocy niezbędnej do dokonania odpowiedniej oceny zagrożeń związanych z przeprowadzeniem określonej transakcji. Prawnicy Kancelarii podejmują w imieniu klientów negocjacje związane z transakcjami dotyczącymi nieruchomości, udzielają pomocy w przygotowaniu poszczególnych dokumentów oraz asystują w trakcie postępowań administracyjnych. ADP ma też duże doświadczenie we wspieraniu podmiotów zagranicznych w nabywaniu nieruchomości w Polsce, w szczególności w trakcie postępowań w przedmiocie uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Zespołem prawników kancelarii zapewniającym obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami kieruje wspólnik adw. Grzegorz Długi.

Podatki i cła

Istotnym elementem planowanych transakcji biznesowych są ich konsekwencje podatkowe. W celu zapewnienia kompleksowego doradztwa klientom, ADP świadczy również usługi z zakresu prawa podatkowego, jak również w odniesieniu do należności celnych i innych należności publicznych.

ADP doradza klientom w zakresie ustalania konsekwencji podatkowych planowanych przedsięwzięć i projektów inwestycyjnych. Nasi prawnicy udzielają również pomocy przedsiębiorcom w kwestiach podatkowych pojawiających się w trakcie prowadzenia ich bieżącej obsługi prawnej. W wypadkach tego wymagających, prawnicy Kancelarii reprezentują przedsiębiorców w postępowaniach toczących się przed polskimi organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. Wśród naszych wspólników i współpracowników znajdują się również prawnicy posiadający doświadczenie w reprezentowaniu osób fizycznych w postępowaniach karnoskarbowych.

Wszelkie kwestie prawne związane z prawem podatkowym i celnym stanowią domenę zespołów prawników Kancelarii, którymi kierują wspólnicy adw. Józefa Pichura i adw. Marcin Rusinek.

Kontrakty i spory budowlane

Zagadnienia prawne projektów budowlanych i inżynieryjnych stanowią istotną część działalności prowadzonej przez ADP. Kancelaria w sposób stały prowadzi doradztwo na rzecz klientów w zakresie opracowywania projektów umów o roboty budowlane i ich weryfikowania, umów typu joint venture, umów konsorcjum oraz umów o wykonanie kompletnych obiektów „pod klucz”. Wiele z tych umów jest opartych na modelowych rozwiązaniach proponowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (FIDIC).

Kancelaria asystuje w trakcie przygotowywania i wdrażania harmonogramów inwestycji, związanych z budową różnego typu realizacji, takich jak projekty infrastrukturalne, zakłady produkcyjne, centra handlowe, centra logistyczne, nieruchomości mieszkaniowe oraz różnego typu nieruchomości handlowe. W wypadkach tego wymagających, nasi prawnicy reprezentują klientów w postępowaniach dotyczących różnych sporów z zakresu inwestycji budowlanych.

Wszechstronne usługi prawne związane z kontraktami i sporami budowlanymi zapewniane są przez prawników Kancelarii pod kierownictwem wspólników r.pr. Agnieszki Lizer-Klatki oraz adw. Aleksandry Zawadzkiej – Kubicy.

Prawo pracy

ADP świadczy wszechstronne usługi prawne w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Prawnicy Kancelarii prowadzą doradztwo na rzecz klientów (głównie pracodawców) w zakresie zawieranych umów ze stosunku pracy, postanowień o zakazie konkurencji oraz umów, na mocy których pracownikom powierzane jest mienie pracodawcy. Kancelaria udziela również pomocy prawnej menadżerom w zakresie ich kontraktów menedżerskich oraz innych warunków zatrudnienia, w tym pakietów socjalnych.

Zapewniamy pomoc prawną w zakresie regulacji prawnych dotyczących wynagrodzeń, układów zbiorowych pracy oraz wszelkich innych porozumień zbiorowych. Usługi doradcze świadczymy m.in. na rzecz pracodawców w trakcie rokowań prowadzonych przez nich ze związkami zawodowymi w celu zawarcia układów zbiorowych pracy, jak i w trakcie rozwiązywania sporów zbiorowych.. Asystujemy w procesach tworzenia wewnętrznych regulaminów pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad etyki oraz polityki zatrudnienia w spółkach. Prowadzimy zastępstwo procesowe klientów przed sądami pracy w trakcie różnego rodzaju postępowań dotyczących stosunku pracy, w tym zarzutów dyskryminacji lub mobbingu. ADP asystowała także menedżerom i spółkom w trakcie sporów dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej członków zarządów spółek kapitałowych, obowiązków korporacyjnych oraz konfliktów dotyczących kontraktów menedżerskich i przysługujących na ich podstawie wynagrodzeń.

ADP udziela pomocy prawnej zagranicznym menedżerom oraz pracownikom w zakresie zawieranych przez nich umów o pracę oraz kontraktów menadżerskich, a także w kwestiach imigracyjnych. Nasi specjaliści asystują klientom w ubieganiu się przez nich o wydanie zezwoleń koniecznych do zalegalizowania pracy oraz pobytu w Polsce.

Obsługa spraw z zakresu prawa pracy prowadzona jest przez zespół prawników Kancelarii, którymi kieruje wspólniczka r.pr. Ewa Karkocha.

Prawo upadłościowe i naprawcze

ADP świadczy usługi doradcze w kwestiach dotyczących reorganizacji, restrukturyzacji oraz postępowań likwidacyjnych i upadłościowych, zarówno na rzecz przedsiębiorców napotykających trudności finansowe jak i na rzecz wierzycieli, którzy dążą do zabezpieczenia swoich praw. Nasi prawnicy zapewniają pomoc w realizacji systemowych rozwiązań, nakierowanych na przezwyciężenie przez spółki ich trudności finansowych poprzez m.in. przejęcie, podział, przekształcenie, zbycie niedochodowych części przedsiębiorstwa lub restrukturyzację istniejących długów.

Prowadzimy doradztwo poszukując najskuteczniejszych sposobów rozwiązania trudności finansowych przedsiębiorców. Nasi prawnicy asystują przedsiębiorcom w negocjowaniu i sporządzaniu porozumień sądowych oraz pozasądowych umożliwiających zapobiegnięcie postępowaniu upadłościowemu. Kancelaria posiada również doświadczenie w reprezentacji klientów w trakcie restrukturyzacji pozasądowej i w sądowych postępowaniach upadłościowych. Nasi prawnicy wspomagają wierzycieli, podmioty krajowe i zagraniczne, w odzyskiwaniu wierzytelności w postępowaniach upadłościowych..

Zespół zajmujący się prawem upadłościowym i naprawczym korzysta z doświadczenia nabytego przez naszych prawników w innych dziedzinach, takich jak w szczególności prawo spółek, fuzje i przejęcia, nieruchomości oraz podatki.

Praktyka prawa upadłościowego ADP wzmocniona jest doświadczeniem w zakresie postępowań upadłościowych wspólników adw. Aleksandry Zawadzkiej-Kubicy oraz r.pr. Jerzego Rożka.

Ubezpieczenia

ADP posiada duże doświadczenie w dziedzinie prawa ubezpieczeń. Doradztwo w zakresie różnych aspektów prawa regulującego funkcjonowanie rynku ubezpieczeń prowadziliśmy na rzecz ubezpieczycieli, jak i na rzecz ubezpieczonych. Przedmiotem prowadzonej przez nas obsługi prawnej były zagadnienia związane z umowami reasekuracji, polis ubezpieczeniowych oraz ogólnych warunków ubezpieczeń, a także umów gwarancji ubezpieczeniowych. Kancelaria asystowała również przedsiębiorcom w dokonaniu oceny i wyboru usług ubezpieczeń oferowanych przez różnych ubezpieczycieli. Nasz zespół zajmujący się prawem ubezpieczeń posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń, nabyte w trakcie reprezentowania wiodącego polskiego zakładu ubezpieczeń w wielu sporach sądowych.

Obsługa prawna spraw z zakresu ubezpieczeń opiera się na ugruntowanym doświadczeniu kilku naszych wspólników: r.pr. Ewy Karkochy, adw. Józefa Pichury, r.pr. Krzysztofa Kity oraz r.pr. Jerzego Rożka.

Zamówienia publiczne

Kancelaria ADP zajmuje się sprawami z zakresu prawa zamówień publicznych. Nasi prawnicy doradzali zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom w kwestiach dotyczących trybów udzielania zamówień publicznych, środków ochrony prawnej oraz kontroli nad udzielaniem zamówień publicznych. Pomoc prawna udzielana przez nas podmiotom z sektora publicznego polegała również na doradztwie w ustanawianiu wewnętrznych regulacji postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz w zakresie umów ramowych zawieranych z wykonawcami. Nasi prawnicy sporządzili szereg opinii prawnych dotyczących zastosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Praca zespołu prawników ADP zajmujących się zamówieniami publicznymi bazuje na doświadczeniu wspólniczki r.pr. Agnieszki Maroszek – Kurowskiej.

Prawo transportowe

Kancelaria zajmuje się doradztwem na rzecz podmiotów z branży TSL (transport-spedycja-logistyka), w tym również na rzecz operatorów pocztowych. Wśród klientów Kancelarii znajdują się największe firmy zajmujące się tego rodzaju działalnością. Usługi prawne Kancelarii w tej dziedzinie obejmują m.in. bieżące doradztwo, opracowywanie umów związanych z przewozem towarów, tworzenie i optymalizację ogólnych warunków umów i regulaminów świadczenia usług, weryfikację regulaminów pod kątem zgodności z prawem konsumenckim oraz prowadzenie sporów sądowych. Prawnicy Kancelarii posiadają duże doświadczenie w stosowaniu krajowego i międzynarodowego prawa przewozowego we wszystkich najważniejszych gałęziach transportu.

Wspólnikiem nadzorującym sprawy związane z prawem transportowym jest adw. Grzegorz Długi współpracujący z adw. Jakubem Powroźnikiem.

Private equity

Długoletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa spółek handlowych oraz fuzji i przejęć (M&A) pozwoliło Kancelarii na prowadzenie bieżącej obsługi inwestycji private equity oraz venture capital. Od początku istnienia Kancelaria wielokrotnie towarzyszyła zarówno funduszom private equity oraz spółkom poszukującym wsparcia funduszy, w trakcie przebiegu całego procesu inwestycyjnego.
Obsługa prowadzona jest przez zespół złożony z osób specjalizujących się w prawie spółek oraz umów handlowych, dzięki czemu jesteśmy zdolni towarzyszyć funduszowi private equity przez cały okres średnio- i długoterminowej inwestycji. Znając charakter oraz korzyści inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym, Kancelaria w szczególności świadczy usługi prawne w zakresie analiz due diligence, sporządzania umów inwestycyjnych, przeprowadzenia restrukturyzacji spółek na potrzeby procesu wejścia funduszy private equity, tworzenia oraz funkcjonowania grup kapitałowych poprzez dostosowanie ich struktury do charakteru działalności funduszy private equity, fuzji i przejęć, procesu dezinwestycji poprzez finalizację działań i wyjścia funduszu private equity ze spółki, zbycia udziałów lub akcji inwestorowi finansowemu (FIBO), wykupu menadżerskiego (MBO).

Prawo spółdzielcze i własność lokali

Polski rynek nieruchomości mieszkaniowych w dużym stopniu nadal oparty jest na szczególnej formy prawnej, jaką jest spółdzielnia. Prawnicy ADP prowadzący praktykę w tej dziedzinie posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej spółdzielni w różnych kwestiach dotyczących ich organizacji wewnętrznej i zarządu, w tym w pomocy prawnej świadczonej na rzecz zarządów spółdzielni w kwestiach organizacji wewnętrznej, takich jak kompetencje zarządu, uchwały zgromadzeń, wewnętrzne akty prawne oraz prawa lokatorów.

Kancelaria posiada również znaczne doświadczenie z zakresu prawa własności lokali, w tym w przekształcaniu praw spółdzielczych do lokali w prawa własnościowe oraz kwestiach dzierżawy i najmu lokali.

Zespół prawników ADP zajmujących się prawem spółdzielczym korzysta z wieloletniego doświadczenia r.pr. Krzysztofa Kity.

Prawo własności intelektualnej i prawo reklamy

Doradztwo w sprawach praw na dobrach niematerialnych stanowi rozwijający się obszar praktyki Kancelarii. Prawnicy ADP biorą udział w negocjacjach umów przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz umów licencyjnych dotyczących praw autorskich, patentów i znaków towarowych, jak również reprezentują klientów w sprawach naruszenia praw własności intelektualnej oraz ochrony dóbr osobistych. Istotną gałąź praktyki stanowi prawo reklamy, zarówno w aspekcie praw twórców, jak i ustawowych ograniczeń reklamy obowiązujących w niektórych branżach działalności gospodarczej.


Prawo Spółek handlowych

ADP prowadzi rozległą praktykę w zakresie prawa korporacyjnego. Posiada niekwestionowaną pozycję na regionalnym rynku, a jej działalność jest wysoko oceniana również w skali ogólnopolskiej, co potwierdzają rankingi usług prawnych.

Prawo umów

Jedną z ważniejszych dziedzin specjalizacji Kancelarii jest prawo umów. ADP świadczy szeroką gamę usług prawnych związanych z różnymi aspektami działalności gospodarczej, poczynając od bieżącej obsługi prawnej, kończąc na transakcjach dużej wartości.

Fuzje i przejęcia (M&A)

Dzięki znajomości specyfiki prawa spółek, swoim zaufaniem obdarzyło Kancelarię wiele podmiotów planujących transakcję fuzji lub przejęcia. ADP posiada szeroki wachlarz doświadczeń w przeprowadzaniu kompleksowych operacji tego typu.