WSPÓLNICY

Prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek

prof. ZW. dr hab. Wojciech POPIOŁEK – radca prawny

Dane kontaktowe:

Email: w.popiolek@adplegal.pl

Tel: +48 32 609 39 00

Faks: +48 32 609 39 50

Obszary praktyki:

 • prawo spółek handlowych
 • prawo umów handlowych
 • arbitraż
 • fuzje i przejęcia
 • handel międzynarodowy

Profesor Wojciech Popiołek kieruje departamentami prawa spółek handlowych, arbitrażu i handlu międzynarodowego. Jest także czynnym nauczycielem akademickim, profesorem Uniwersytetu Śląskiego, a od 2006 roku Kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na tejże uczelni.

Wojciech Popiołek jest jednym z czołowych autorytetów w dziedzinie prawa spółek oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie handlowym oraz arbitrażu międzynarodowym. Jest autorem kilku komentarzy, monografii i licznych artykułów.

Przygotował kilkaset ekspertyz na zlecenie przedsiębiorców, szkolenia z prawa spółek i prawa cywilnego dla członków rad nadzorczych, likwidatorów, pracowników banków, itd., udział w radach nadzorczych. Ekspertyzy na zlecenie Sejmu, administracji rządowej, organów samorządowych, organów wymiaru sprawiedliwości, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Profesor Wojciech Popiołek jest członkiem towarzystw naukowych, brał udział w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych. Został powołany na recenzenta czasopism naukowych. Członek: Association Henri Capitant, Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Komisji Prawa Morskiego PAN, Gdańsk (1999 – 2005), Komitetu Nauk Prawnych PAN Oddział w Katowicach oraz Komitetu Nauk Prawnych PAN, Warszawa (2007 – 2011). Jest członkiem komitetów redakcyjnych (rad programowych): „Rejent”; „Przegląd Prawa Handlowego”, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” wcześniej „Problemy Prawne Handlu Zagranicznego”.

Jest członkiem Rady Zarządzającej UNCITRAL oraz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów; Sekcja I – Nauk Humanistycznych i Społecznych.

W dniu 1.10.2015 r. Minister Sprawiedliwości powołał Profesora Wojciecha Popiołka w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

W ramach działalności zawodowej radcy prawnego prowadził obsługę prawną wielu znaczących korporacji w zakresie różnych aspektów prawa spółek i prawa gospodarczego. Sporządził setki opinii prawnych na zlecenie krajowych i międzynarodowych przedsiębiorców, a także na rzecz jednostek administracji rządowej i samorządowej.

Wojciech Popiołek pełnił funkcję arbitra przewodniczącego albo arbitra w licznych międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) i członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu, arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich, Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach oraz ICC International Court of Arbitration w Paryżu.

Przykładowe doświadczenie:

 • Prowadził zastępstwo procesowe i kompleksową obsługę prawną jednej z największych europejskich spółek z branży telekomunikacyjnej w trakcie szeregu sporów dotyczących praw udziałowych w jednej z polskich spółek, w tym w trakcie postępowań mających na celu uznanie na terytorium Polski zagranicznych orzeczeń arbitrażowych.
 • W sposób stały zajmował się sporządzaniem opinii prawnych oraz doradztwem prawnym na rzecz wiodącej polskiej komercyjnej stacji telewizyjnej w sprawach z zakresu prawa spółek oraz dotyczących różnego typu transakcji międzynarodowych.
 • Świadczy pomoc prawną oraz prowadzi doradztwo w sprawach z zakresu prawa spółek na rzecz czołowego dostawcy energii elektrycznej w regionie Polski południowej.
 • Asystował największym spółkom przemysłu wydobywczego w trakcie procesów przenoszenia części ich przedsiębiorstw na rzecz inwestorów polskich oraz zagranicznych.
 • Świadczył usługi prawne w związku z wielomilionową transakcją sprzedaży udziałów jednej z najważniejszych polskich spółek z sektora wydobywczego.
 • Doradzał  wielu przedsiębiorcom w transakcjach sprzedaży udziałów bądź akcji o dużej wartości.

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Śląski (1972)
 • doktor nauk prawnych: Uniwersytet Śląski (1978)
 • doktor habilitowany nauk prawnych: Uniwersytet Śląski (1990)
 • profesor nauk prawnych (2010)
 • wpis na listę radców prawnych: Katowice (1998)

Znajomość języków obcych:

 • język francuski
 • język angielski

Leszek Cholewa

Leszek CHOLEWA – adwokat l_cholewa1

Dane kontaktowe:

Email: l.cholewa@adplegal.pl

Tel: +48 32 609 39 00

Faks: +48 32 609 39 50

Obszary praktyki:

 • postępowania sądowe
 • obrona w sprawach karnychi prawo karne gospodarcze
 • prawo spółek handlowych
 • fuzje i przejęcia
 • nieruchomości

Leszek Cholewa kieruje departamentem spraw karnych i prawa karnego gospodarczego. Ma bogate doświadczenie i rozległą praktykę reprezentowania klientów w postępowaniach przed sądami, zarówno w sprawach karnych o podłożu gospodarczym jak i cywilnych. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych i w prawie gospodarczym. Prowadzi doradztwo na rzecz spółek i ich kadry zarządzającej, w tym przedsiębiorstw z sektora bankowego i finansowego.

Leszek Cholewa posiada znaczące doświadczenie w dziedzinie prawa bankowego, finansowego oraz prawa papierów wartościowych. Przez wiele lat był zatrudniony jako doradca prawny jednego z największych polskich banków komercyjnych. Brał udział w tworzeniu podstaw prawnych funkcjonowania systemu bankowego. Prowadził również wykłady z zakresu prawa bankowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Leszek Cholewa zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. we Francji, gdzie odbywał praktyki w Orders Des Advocates oraz w kancelarii prawnej „Gide-Loyrette-Nouel” w Paryżu.

Jest aktywnym członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Od 2001 roku reprezentuje Okręgową Radę Adwokacją w Katowicach, pełniąc funkcję delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury. Prowadzi również wykłady i szkolenia dla aplikantów adwokackich.

Przykładowe doświadczenie:

 • Prowadzi doradztwo na rzecz jednego z największych polskich producentów materiałów ogniotrwałych w różnego rodzaju sprawach korporacyjnych, jak również w trakcie podejmowania strategicznych decyzji biznesowych.
 • Był zaangażowany w charakterze obrońcy w wiele procesów karnych skupiających uwagę opinii publicznej, prowadzonych przeciwko przedsiębiorcom oraz osobom zarządzającym spółkami oskarżonym o popełnienie przestępstw o podłożu gospodarczym.
 • Udzielał pomocy prawnej w trakcie fuzji trzech znaczących producentów wyrobów budowlanych.
 • Prowadził doradztwo w zakresie przeprowadzanego podziału spółki handlowej prowadzącej działalność wytwórczą materiałów ogniotrwałych.

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Śląski (1982)
 • aplikacja sądowa: Katowice (1982-1985)
 • wpis na listę adwokatów: Katowice (1992)

Znajomość języków obcych:

 • język francuski, rosyjski i angielski (bierna)

Grzegorz Długi

Grzegorz DŁUGI – adwokatg_dlugi1

Dane kontaktowe:

Email: g.dlugi@adplegal.pl

Tel: +48 32 609 39 00

Faks: +48 32 609 39 50

Obszary praktyki:

 • nieruchomości
 • prawo umów handlowych
 • postępowania sądowe
 • obrona w sprawach karnych i prawo karne gospodarcze
 • transgraniczne sprawy rodzinne
 • arbitraż
 • prawo transportowe

Grzegorz Długi kieruje departamentem obrotu nieruchomościami. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nieruchomości i działalności gospodarczej, w tym w szczególności w negocjowaniu kompleksowych umów handlowych i przeprowadzaniu różnego rodzaju transakcji oraz przedsięwzięć typu joint venture. W trakcie wieloletniej działalności zawodowej uzyskał reputację sprawnego negocjatora rozmaitego rodzaju transakcji handlowych. Brał udział w przeprowadzeniu szeregu inwestycji, począwszy od ich planowania aż do kompletnej realizacji (tzw. greenfield investments), przeprowadzaniu fuzji i przejęć spółek. Prowadzi postępowania przed agendami rządowymi i regulatorem (UOKiK, URE, KNF). Posiada doświadczenie w negocjowaniu i zawieraniu umów z jednostkami administracji publicznej.

Grzegorz Długi zdobywał wykształcenie na wydziale prawa w Polsce, a także ukończył studia prawnicze na uniwersytecie w Australii.

Grzegorz Długi posiada również doświadczenie w służbie publicznej. Od 1991 roku pełnił funkcje Konsula w Chicago, a następnie Konsula Generalnego – Radcy Ambasady RP w Waszyngtonie. Nadto, pełnił funkcję Doradcy Wicepremiera Rządu RP.

Przykładowe doświadczenie:

 • Prowadził doradztwo na rzecz klienta będącego inwestorem największego centrum logistycznego w Europie Środkowej, na wszystkich etapach prowadzonej inwestycji.
 • Udzielał pomocy prawnej w zakresie zamierzenia i realizacji transakcji dotyczącej najwyższego budynku w Krakowie.
 • Reprezentował znaczącą zagraniczną spółkę inżynieryjną w trakcie prowadzonych na szeroką skalę przejęć w Polsce.
 • Doradzał i reprezentował zagranicznego inwestora w zakresie projektów dotyczących nieruchomości przeznaczonych na biura, apartamenty i sprzedaż detaliczną.
 • Sporządzał projekty rozporządzeń wydawanych w ramach Ministerstwa Gospodarki.
 • Reprezentował wiodącą spółkę świadczącą usługi pocztowe i kurierskie w trakcie negocjacji dotyczących wielomilionowej transakcji sprzedaży z zastrzeżeniem prawa dzierżawy (tzw. sale-and-leaseback), zawieranej z zagranicznym funduszem inwestycyjnym.
 • Reprezentował ministra właściwego ds. prywatyzacji w trakcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności konstytucyjnej toczącego się przed polskim Trybunałem Stanu.
 • Był pełnomocnikiem czołowego polskiego banku w trakcie negocjacji związanych z wdrożeniem kluczowego systemu IT.

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Śląski (1979)
 • aplikacja sądowa: Katowice (1979-1981)
 • LLB: Kingsford Legal Centre, University of New South Wales, Sydney, Australia (1990)
 • wpis na listę adwokatów oraz na listę radców prawnych: Katowice (1992)

Znajomość języków obcych:

 • język angielski, rosyjski i francuski (bierna)

Ewa Karkocha

Ewa KARKOCHA – radca prawny e_karkocha1

Dane kontaktowe:

Email: e.karkocha@adplegal.pl

Tel: +48 32 609 39 00

Faks: +48 32 609 39 50

Obszary praktyki:

 • prawo pracy
 • ubezpieczenia
 • prawo bankowe i finansowe

Ewa Karkocha pozostaje wspólnikiem ADP od samego początku istnienia kancelarii. Przewodniczy departamentowi prawa pracy. Prowadzi doradztwo zarówno na rzecz dużych, jak i średniej wielkości przedsiębiorców w różnych aspektach prawa, w tym prawa umów handlowych, prawa podatkowego oraz w szczególności prawa pracy. Doradza klientom w rozwiązywaniu ich sporów prawnych. Brała udział w przeprowadzaniu wielu analiz due diligence oraz w sporządzaniu analiz przed prywatyzacyjnych. Wielokrotnie doradzała klientom – stronom transakcji sprzedaży udziałów.

Przykładowe doświadczenie:

 • Prowadzi stałą obsługę prawną największych instytucji kultury z regionu Górnego Śląska.
 • Przygotowała szereg analiz due diligence i prowadziła doradztwo prawne na rzecz spółek z sektora wydobywczego, energetycznego i ubezpieczeniowego.
 • Przygotowywała koncepcje prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze energetycznym, chemicznym, budowlanym, a także brała udział w postępowaniach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych zmierzających do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Śląski (1988)
 • wpis na listę radców prawnych: Katowice (2001)

Znajomość języków obcych:

 • język rosyjski, angielski

Krzysztof Kita

Krzysztof KITA – radca prawny k_kita1

Dane kontaktowe:

Email: k.kita@adplegal.pl

Tel: +48 32 609 39 00

Faks: +48 32 609 39 50

Obszary praktyki:

 • prawo spółdzielcze
 • ubezpieczenia
 • prawo spółek handlowych
 • prawo umów handlowych
 • postępowania sądowe
 • kontrakty i spory budowlane

Krzysztof Kita jest w gronie wspólników ADP od samego początku jej istnienia. Przewodniczy departamentowi prawa spółdzielczego, w której to dziedzinie posiada rozległe doświadczenie. Jako praktyk z wieloletnią praktyką wykazuje doskonałą znajomością specyfiki prawa gospodarczego. Prowadził doradztwo prawne w szerokiej gamie spraw z dziedzin prawa spółek i cywilnego. Uzyskał także duże doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeniowego, w szczególności w toku doradzania i prowadzenia zastępstwa procesowego na rzecz jednego z czołowych polskich zakładów ubezpieczeniowych. Dzięki szerokiemu zasobowi wiedzy praktycznej z zakresu prawa medycznego, stale współpracuje z dużymi prywatnymi instytucjami medycznymi.

Przez szereg lat wykonywał zawód jako prawnik zatrudniony w przedsiębiorstwach oraz jako dyrektor departamentów prawnych wielu spółek z regionu Śląska. Przed dołączeniem do kancelarii „Popiołek i Wspólnicy” we wczesnych latach 90 – tych ubiegłego wieku, był wspólnikiem kancelarii „Officium” w Katowicach.

Przykładowe doświadczenie:

 • Prowadził doradztwo na rzecz spółek z sektora transportu publicznego w kwestii dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej w kontekście projektu infrastrukturalnego.
 • Reprezentował wielu klientów, głównie prywatne instytucje medyczne, w sporach dotyczących szkód spowodowanych błędem w sztuce lekarskiej.
 • Działał jako doradca w sporach dużej wagi dotyczących odszkodowań za bezprawne wywłaszczenie nieruchomości przez państwo.
 • Doradzał w zakresie konstytucyjnych aspektów zmian ustawodawczych dotyczących spółdzielni mieszkaniowych.
 • Doradza i zastępuje przed sądem jednego z klientów zaangażowanych w wielomilionowy spór handlowy dotyczący wypłaty odszkodowania za skażenie produktów żywnościowych.

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Śląski (1979)
 • wpis na listę radców prawnych: Katowice (1984)

Znajomość języków obcych:

 • język angielski (bierna), rosyjski

Dr Agnieszka Lizer-Klatka

dr Agnieszka LIZER-KLATKA – radca prawny a_lizer1

Dane kontaktowe:

Email: a.lizer-klatka@adplegal.pl

Tel: +48 32 609 39 00

Faks: +48 32 609 39 50

Obszary praktyki:

 • arbitraż
 • postępowania sądowe
 • prawo umów handlowych
 • kontrakty i spory budowlane
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • fuzje i przejęcia

Dr Agnieszka Lizer-Klatka kieruje departamentem kontraktów i sporów budowlanych. Jej działalność zawodowa skupia się na rozwiązywaniu sporów handlowych, zarówno w drodze postępowania sądowego, jak i arbitrażowego.

Agnieszka Lizer-Klatka posiada wieloletnie  doświadczenie w doradztwie w sporach cywilnych i gospodarczych. Do szczególnych obszarów jej praktyki należą spory w sprawach budowlanych, obejmujących duże projekty budowlane i infrastrukturalne, w tym spory na tle wykonania umów opartych na wzorcach FIDIC oraz spory z zakresu nieuczciwej konkurencji. Wielokrotnie odnosiła sukcesy w reprezentowaniu klientów ADP w postępowaniach spowodowanych naruszeniem zasad uczciwej konkurencji, wszczętych w wyniku podjęcia przez konkurenta, bądź wspólnika klienta próby przejęcia części rynku albo pracowników . Pełni także funkcję doradcy i pełnomocnika w sprawach fuzji i przejęć, biorąc udział w negocjowaniu warunków transakcji jak i reprezentując strony w sporach arbitrażowych w tej dziedzinie.

W zakresie sporów arbitrażowych dr Agnieszka Lizer-Klatka posiada zarówno doświadczenie praktyczne jak i przygotowanie teoretyczne. W roku 2014 ukończyła studia podyplomowe z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego i sporów budowlanych w arbitrażu w Queen Mary University of London.  Pełni funkcję arbitra Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców  (SIDIR).

W swojej działalności zawodowej wykorzystuje doświadczenie akademickie. Jest wykładowcą prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku – Białej. Stypendystka British Council  (University of Cambridge) 1997).

Przykładowe doświadczenie:

 • Reprezentowała jedno ze śląskich miast w postępowaniu arbitrażowym toczącym się przeciwko jednemu z największych przedsiębiorstw z branży budowlanej przed sądem arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej.
 • Asystowała klientom ADP w trakcie wieloaspektowego sporu z zakresu inwestycji budowlanej, prowadzonego przeciwko jednemu ze śląskich miast.
 • Reprezentowała i prowadziła doradztwo na rzecz jednej z największych europejskich spółek z branży telekomunikacyjnej w trakcie szeregu sporów związanych z posiadaniem udziałów w jednej z polskich spółek, w tym w trakcie postępowań zmierzających do uznania na terytorium Polski zagranicznego orzeczenia arbitrażowego.
 • Działała w charakterze doradcy w trakcie sporu obejmującego złożoną problematykę ochrony firm spółek handlowych, ochrony nazw domen internetowych oraz znaków towarowych.
 • Prowadziła doradztwo na rzecz polskiego dystrybutora w trakcie wielopłaszczyznowego sporu z francuskim producentem produktów grzewczych, dotyczącego zagadnień nieuczciwej konkurencji oraz odpowiedzialności kontraktowej.
 • Pełniła funkcję  doradcy i pełnomocnika procesowego w sporze dotyczącym nabycia udziałów w spółce i bezprawnego przejęcia przedsiębiorstwa w branży motoryzacyjnej.

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Śląski (1995)
 • wpis na listę radców prawnych: Katowice (1999)
 • Certyfikat “Diploma in an introduction to English and European Law”: Uniwersytet Śląski – Cambridge (1995-1997)
 • doktor nauk prawnych: Uniwersytet Śląski (2002)
 • Postgraduate Diploma in International Commercial Arbitration, Queen Mary University of London (2014)

Znajomość języków obcych:

 • język angielski, francuski

Publikacje:

 • „Pojęcie orzekania na zasadach słuszności w międzynarodowym arbitrażu handlowym”, Państwo i Prawo 2000, z. 1
 • „Forma umowy o arbitraż wedle konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych”, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego 2001, t. XVI

Agnieszka Maroszek-Kurowska

Agnieszka MAROSZEK-KUROWSKA – radca prawny a_maroszek1

Dane kontaktowe:

Email: a.maroszek-kurowska@adplegal.pl

Tel: +48 32 609 39 00

Faks: +48 32 609 39 50

Obszary praktyki:

 • prawo umów handlowych
 • postępowania sądowe
 • zamówienia publiczne
 • prawo spółek handlowych

Agnieszka Maroszek-Kurowska dołączyła do ADP w 1999 roku. Od 2007 jest wspólnikiem kancelarii. Kieruje departamentem prawa zamówień publicznych. Agnieszka Maroszek-Kurowska ma szerokie doświadczenie w zakresie zagadnień rynku kapitałowego i giełd papierów wartościowych. Prowadzi bieżącą obsługę klientów w obszarze różnorodnych spraw związanych z funkcjonowaniem umów handlowych. Dysponuje również wieloletnią praktyką w prowadzeniu różnego typu spraw z zakresu prawa publicznego, w tym w szczególności prawa zamówień publicznych. Doradza zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców, bierze udział w rozwiązywaniu sporów z zakresu prawa zamówień publicznych przed organami sądowymi. Jest cenionym ekspertem w dziedzinie postępowań sądowych.

Agnieszka Maroszek-Kurowska służy radą spółkom publicznym w zakresie regulacji dotyczących rynków kapitałowych i giełd. Uczestniczyła w kompleksowym doradztwie dla spółki wprowadzającej akcje do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 2003 roku z pierwszą lokatą ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Przykładowe doświadczenie:

 • Prowadziła doradztwo na rzecz jednej z największych spółek z sektora wydobywczego w odniesieniu do wielomilionowej transakcji sprzedaży udziałów.
 • Reprezentuje i działa jako doradca jednego z największych europejskich przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej w trakcie serii sporów dotyczących udziałów w jednej polskich spółek, w tym postępowań mających na celu uznanie na terytorium Polski zagranicznego orzeczenia arbitrażowego.
 • Dla jednego ze śląskich miast przygotowywała transakcje związane z wyborem inwestora generalnego, mającego wybudować i uruchomić park technologiczny.
 • Zapewniła usługi specjalistycznego doradztwa w zakresie rynków kapitałowych i giełd papierów wartościowych na rzecz spółek publicznych, w tym spółki wprowadzającej swoje akcje do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Reprezentowała klientów w trakcie wielowątkowych sporów toczących się w odniesieniu do prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Śląski (1999)
 • wpis na listę radców prawnych: Katowice (2003)

Znajomość języków obcych:

 • język angielski, niemiecki (bierna)

Katarzyna Palka-Bartoszek

Katarzyna PALKA-BARTOSZEK – radca prawny k_bartoszek1

Dane kontaktowe:

Email: k.palka-bartoszek@adplegal.pl

Tel: +48 32 609 39 00

Faks: +48 32 609 39 50

Obszary praktyki:

 • fuzje i przejęcia
 • prawo spółek handlowych
 • postępowania sądowe
 • prawo umów
 • ochrona danych osobowych (RODO)

Katarzyna Palka-Bartoszek jest związana z kancelarią (najpierw z kancelarią Popiołek i Wspólnicy) od 1993 roku. Jest jednym z wiodących prawników ADP oraz wspólnikiem kancelarii od początku jej istnienia. Przewodniczy departamentowi fuzji i przejęć. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych. Prowadzi doradztwo prawne na rzecz klientów oraz przygotowuje opinie prawne w różnorodnych aspektach corporate governance i prawa spółek handlowych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych z zakresu prawa spółek. Niejednokrotnie świadczyła pomoc prawną z zakresu restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw. Działalność zawodowa mec. Katarzyny Palki – Bartoszek opiera się nadto na prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej średniej wielkości przedsiębiorstw, w tym w szczególności spółek branży budowlanej i inżynieryjnej.

Katarzyna Palka-Bartoszek aktywnie uczestniczy w pracach organów samorządu zawodowego radców prawnych. Od 2007 roku jest członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, od września 2013 jest Sekretarzem, członkiem Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Jest autorem publikacji naukowych dotyczących zagadnień fuzji spółek oraz prawa europejskiego oraz prawa spółek handlowych.

Przykładowe doświadczenie:

 • Działała jako doradca rady nadzorczej czołowej spółki z sektora wydobywczego.
 • Asystowała w licznych procesach fuzji i przejęć spółek sektora wydobywczego, energetycznego oraz spożywczego, jak również dla podmiotów działających w branży konstruktorsko-architektonicznej.
 • Kierowała projektami związanymi z analizami prawnymi oraz restrukturyzacją spółek sektora wydobywczego oraz chemicznego.
 • Reprezentowała przedsiębiorców w postępowaniach antymonopolowych związanych z koncentracją spółek z sektora energetycznego i wydobywczego.
 • Prowadziła doradztwo i negocjacje na rzecz spółki z sektora chemicznego w odniesieniu do wielomilionowej transakcji sprzedaży aktywów.
 • Reprezentowała i prowadziła doradztwo w sporach z zakresu zaskarżenia uchwał organów spółek handlowych oraz spraw wynikłych w związku z ograniczeniami zbywania udziałów.
 • Na rzecz spółek z sektora wydobywczego oraz branży chemicznej prowadziła doradztwo w zakresie kwestii prawnych powstających w związku z gospodarką odpadami oraz problematyką ochrony środowiska.

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Śląski (1993)
 • wpis na listę radców prawnych: Katowice (1999)

Znajomość języków obcych:

 • język niemiecki (średniozaawansowana)
 • język angielski  (bierna)

Józef Pichura

Józef PICHURA – adwokat j_pichura1

Dane kontaktowe:

Email: j.pichura@adplegal.pl

Tel: +48 32 609 39 00

Faks: +48 32 609 39 50

Obszary praktyki:

 • prawo podatkowe i celne
 • prawo spółek handlowych
 • prawo umów handlowych
 • postępowania sądowe
 • obrona w sprawach karnychi prawo karne gospodarcze

Józef Pichura jest współzałożycielem ADP (poprzednio współzałożyciel i wspólnik kancelarii „Adwokaci i Doradcy”). Stoi na czele departamentu postępowań sądowych. Jest adwokatem z wieloletnim doświadczeniem, prowadzącym działalność zawodową w różnych aspektach prawa spółek handlowych i gospodarczego, w tym również z uwzględnieniem kwestii podatkowych.. Na rzecz klientów ADP wykonywał różnego typu czynności polegające na planowaniu i przeprowadzaniu transakcji oraz rozwiązywaniu sporów sądowych. Asystował jako doradca w trakcie likwidacji spółek działających w sektorze usług finansowych. Jest cenionym obrońcą w sprawach karnych, który z sukcesem prowadził obrony w wielu głośnych postępowaniach karno gospodarczych.

Przykładowe doświadczenie:

 • Z sukcesem reprezentował jednego z klientów w trakcie kontrowersyjnego i precedensowego postępowania sądowego w przedmiocie uchylenia orzeczenia arbitrażowego dotyczącego skuteczności kary umownej.
 • Udzielał konsultacji prawnych rządowi polskiemu w trakcie przygotowywania uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej dla sektora przemysłu hutniczego i tekstylnego.
 • Prowadził doradztwo w różnych aspektach prawnych kampanii medialnej promującej region Górnego Śląska, w tym w szczególności w kwestiach prawa własności przemysłowej.
 • Był obrońcą jednego ze znanych detektywów w głośnym procesie karnym.
 • Prowadził obronę lobbysty obciążonego zarzutami o korupcję w związku z prywatyzacją jednej z największych śląskich spółek państwowych.
 • Działał jako oskarżyciel prywatny, podtrzymując zarzuty przeciwko znanemu przedsiębiorcy w trakcie jednego z najgłośniejszych procesów karno gospodarczych toczących się przed polskimi sądami.

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Śląski (1987)
 • wpis na listę adwokatów: Katowice (1992)

Znajomość języków obcych:

 • język angielski, rosyjski (bierna) i niemiecki (bierna)

Jerzy Rożek

Jerzy ROŻEK – radca prawny j_rozek1

Dane kontaktowe:

Email: j.rozek@adplegal.pl

Tel: +48 32 609 39 00

Faks: +48 32 609 39 50

Obszary praktyki:

 • prawo spółek handlowych
 • prawo umów handlowych
 • postępowania sądowe
 • prawo pracy
 • prawo upadłościowe i naprawcze

Jerzy Rożek jest współzałożycielem ADP (poprzednio współzałożyciel i wspólnik kancelarii „Popiołek i Wspólnicy”). Ponadto, Jerzy Rożek, we wczesnych latach 90 – tych, był wspólnikiem kancelarii „Officium” w Katowicach. W trakcie swojej działalności zawodowej zatrudniony był również w wielu spółkach z regionu Górnego Śląska. Kieruje departamentem prawa umów handlowych.

Jerzy Rożek jest radcą prawnym posiadającym ponad dwadzieścia lat doświadczenia w obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie zróżnicowanych kwestii prawnych pojawiających się w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Specjalizuje się w prawie umów handlowych. Nadto, reprezentuje przedsiębiorców w trakcie postępowań sądowych. Wśród jego klientów znajdują się duże spółki z branży stalowej, energetycznej, elektrycznej i informatycznej. Prowadzi również doradztwo na rzecz wiodącej polskiej spółki działającej w branży ubezpieczeń. Doradzał także publicznym zakładom opieki medycznej.

Jerzy Rożek jest cenionym ekspertem z dziedziny prawa upadłościowego i naprawczego. Uczestniczył w procesach likwidacji wielu spółek i wielokrotnie współpracował z syndykami masy upadłości w trakcie postępowań upadłościowych.

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Śląski (1979)
 • Studium Prawa Europejskiego: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach (2005)
 • wpis na listę radców prawnych: Katowice (1988)

Znajomość języków obcych:

 • język angielski


ADWOKACI I RADCY PRAWNI

Jarosław Cholewa

jarosław cholewa – ADWOKAT

Dane kontaktowe:

Email: j.cholewa@adplegal.pl

Tel: +48 48 32 609 39 00

Faks: +48 48 32 609 39 50

Obszary praktyki:

 • prawo spółek handlowych
 • prawo umów handlowych
 • prawo własności intelektualnej
 • ochrona danych osobowych (RODO)

Jarosław Cholewa dołączył do zespołu ADP w 2013 r. po uzyskaniu wpisu na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców, jak również w sporządzaniu umów i opinii prawnych dotyczących prawa spółek. Bierze udział w bieżącym doradztwie prawnym na rzecz jednego z największych polskich producentów wyrobów ogniotrwałych.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i The Catholic University of America Columbus School of Law. W latach 2007-2008 stypendysta programu Socrates Erasmus na Universitá degli Studi di Napoli „Federico II”. Uczestnik międzynarodowego konkursu arbitrażowego The Willem C. Vis Commercial Arbitration Moot Competition w latach 2008-2009.
W latach 2010-2012 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Aplikację adwokacką odbywał w jednej z wiodących krakowskich kancelarii, zajmując się przede wszystkim bieżącą obsługą podmiotów z branży paliwowej oraz deweloperskiej, a także transakcjami na rynku nieruchomości.

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Jagielloński (2009)
 • stypendysta programu Socrates Erasmus na Universitá degli Studi di Napoli „Federico II” (2007-2008)
 • wpis na listę adwokatów: Katowice (2013)

Znajomość języków obcych:

 • język angielski
 • język włoski

Tomasz Gurdek

Tomasz GURDEK – adwokat

Dane kontaktowe:

E-mail: t.gurdek@adplegal.pl

Tel.: +48 32 281 04 11; tel. komórkowy: +48 783 838 455

Faks: +48 32 281 04 11

Obszary praktyki:

 • prawo spółek handlowych
 • prawo umów handlowych
 • obrona w sprawach karnych i prawo karne gospodarcze
 • prawo pracy
 • postępowania sądowe

Tomasz Gurdek rozpoczął pracę w oddziale kancelarii ADP w Bytomiu w 2006 roku. Od stycznia 2010 roku odbywał aplikację adwokacką, którą ukończył w 2013 r. egzaminem adwokackim złożonym z wróżeniem i uzyskał wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

W ramach swej praktyki Tomasz Gurdek skupia się głównie na prowadzeniu postępowań zarówno w sprawach cywilnych i gospodarczych, jak i w sprawach karnych. W obszarze jego zainteresowań znajduje się również prawo umów handlowych. Zajmuje się prowadzeniem bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz sporządza opinie prawne w różnorodnych kwestiach prawa prywatnego i publicznego. Ponadto, posiada bogate doświadczenie w zakresie windykacji należności oraz Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Znaczne doświadczenie nabył w trakcie prowadzenia stałego doradztwa na rzecz wiodących grup kapitałowych.

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Śląski (2008)
 • wpis na listę adwokatów: Katowice (2013)

Znajomość języków obcych:

 • język angielski

Agata Kalamarz

Agata KALAMARZ – radca prawny

Dane kontaktowe:

Email: a.kalamarz@adplegal.pl

Tel: +48 32 609 39 00

Faks: +48 32 609 39 50

Obszary praktyki:

 • prawo umów handlowych
 • postępowania sądowe
 • ubezpieczenia
 • prawo pracy

Agata Kalamarz dołączyła do ADP w 2006 roku. W 2005 roku uzyskała wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Jej działalność w ramach ADP skupia się na doradztwie w rozmaitych kwestiach prawnych na rzecz wiodącej polskiej firmy ubezpieczeniowej. Nabyła doświadczenie w zakresie postępowań sądowych dotyczących odpowiedzialności spółek z branży ubezpieczeniowej w związku z roszczeniami z tytułu wszelkiego rodzaju szkód. Prowadzi stałą obsługę prawną różnego typu przedsiębiorstw. Sporządza opinie prawne i reprezentuje klientów przed sądami w różnorodnych sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy.

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Śląski (2001)
 • wpis na listę radców prawnych: Katowice (2005)

Znajomość języków obcych:

 • język francuski, angielski (bierna)

Tomasz Kisiel

TOMASZ KISIEL – ADWOKAT

Dane kontaktowe:

Email: t.kisiel@adplegal.pl

Tel: +48 32 609 39 00;

Faks: +48 48 32 609 39 50

Obszary praktyki:

•obrona w sprawach karnych i prawo karne gospodarcze
•prawo własności intelektualnej
•prawo umów handlowych
•postępowania sądowe
•prawo pracy

Tomasz Kisiel rozpoczął współpracę z ADP w 2007 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2011 roku złożył egzamin adwokacki oraz uzyskał wpis na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Tomasz Kisiel zajmuje się przede wszystkim reprezentacją klientów kancelarii przed sądami w postępowaniach gospodarczych, cywilnych i karnych. Uczestniczył m.in. w prowadzeniu złożonej obrony w procesie karnym w skomplikowanej sprawie dotyczącej podejrzenia wyłudzenia podatku VAT. Brał także udział w reprezentowaniu klientów w procesach o stwierdzenie nieważności umów opcji walutowych.

Pracuje również przy bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców i sporządzaniu opinii prawnych dotyczących różnego rodzaju zagadnień. Wśród klientów, którym asystował znajdują się podmioty z przemysłu samochodowego i sektora spożywczego. Posiada również znaczne doświadczenie w reprezentowaniu stron w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami spółek.

Wykształcenie:
•magister prawa: Uniwersytet Wrocławski (2007)
•wpis na listę adwokatów: Katowice (2011)

Znajomość języków obcych:
•język angielski (bierna)

Piotr Kuśnierz

piotr kuśnierz – radca prawny

Dane kontaktowe:

E-mail: p.kusnierz@adplegal.pl

Tel.: +48 32 609 39 00

Faks: +48 32 609 39 50

Obszary praktyki:

 • prawo spółek handlowych
 • prawo umów handlowych
 • postępowania sądowe
 • prawo pracy
 • zamówienia publiczne

Piotr Kuśnierz ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w 2008 roku. W listopadzie tego roku rozpoczął pracę dla ADP. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Piotr Kuśnierz jest zaangażowany w prowadzenie bieżącej obsługi prawnej kilku przedsiębiorców oraz instytucji kultury. Reprezentuje klientów w sporach sądowych. Sporządza opinie prawne, przygotowuje projekty umów oraz prowadzi doradztwo na rzecz klientów w trakcie negocjowania umów handlowych. Piotr Kuśnierz posiada nadto doświadczenie w dziedzinie prawa konkurencji, a także w zakresie prawnych aspektów pomocy publicznej. Uczestniczył również w doradztwie na rzecz przedsiębiorców podczas postępowań prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na rzecz jednego z klientów kancelarii w zakresie różnych kwestii prawnych dotyczących inwestycji budowlanej finansowanej ze środków europejskich. W obszarze jego zainteresowań leży także prawo pracy.

Uczestniczył także, we współpracy z jedną z renomowanych międzynarodowych kancelarii prawnych, w zespole prowadzącym doradztwo prawne na rzecz jednej z największych w Europie spółek telekomunikacyjnych w trakcie szeregu sporów dotyczących praw do udziałów w jednej z polskich spółek.

 Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Śląski (2008)
 • wpis na listę radców prawnych: Katowice

Znajomość języków obcych:

język angielski

Maciej Lewko

maciej lewko – ADWOKAT

Dane kontaktowe:

Email: m.lewko@adplegal.pl

Tel: +48 32 609 39 00

Faks: +48 32 609 39 50

Obszary działalności:

 • zamówienia publiczne
 • prawo umów handlowych
 • postępowania sądowe
 • obrona w sprawach karnych i prawo karne gospodarcze

Maciej Lewko rozpoczął współpracę z ADP w 2006 roku. W 2010 roku zdał egzamin adwokacki i uzyskał wpis na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Maciej Lewko zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, jak również reprezentuje ich interesy przed sądami w różnego rodzaju sprawach. Maciej Lewko reprezentował m.in. klientów prowadzących działalność gospodarczą w sektorach wydobywczym, budowlanym, ubezpieczeń, finansowym i wydawniczym. Jest również zaangażowany w doradztwo na rzecz klientów z zakresu prawa umów handlowych. Wielokrotnie uczestniczył w negocjowaniu i przygotowywaniu różnego typu kontraktów handlowych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu wspólników oraz akcjonariuszy na zgromadzeniach spółek kapitałowych. Ma doświadczenie praktyczne w zakresie zamówień publicznych, zastępując klientów w trakcie licznych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą. Maciej Lewko występował również przed sądami w roli obrońcy w kontrowersyjnych i głośnych medialnie postępowaniach karnych.

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Śląski (2006)
 • wpis na listę adwokatów: Katowice (2010)

Znajomość języków obcych:

 • język angielski (bierna)
 • język francuski (bierna)

Piotr Majewski

Piotr MAJEWSKI – doradca podatkowy, ADWOKAT

Dane kontaktowe:

E-mail: p.majewski@adplegal.pl

Tel: +48 32 609 39 41

Faks: +48 32 609 39 50

Obszary praktyki:

 • prawo podatkowe
 • prawo umów handlowych
 • prawo administracyjne
 • obrona w sprawach karnych i prawo karne gospodarcze

Piotr Majewski dołączył do grona prawników ADP w 2011 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2014 roku wpisany został na listę doradców podatkowych, a w 2015 roku ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach i uzyskał wpis na listę adwokatów.

Piotr Majewski specjalizuje się w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi oraz administracyjnymi. Zajmuje się również reprezentacją klientów przed sądami w postępowaniach cywilnych, karnych i karnoskarbowych. Zaangażowany jest także w postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W obszarze jego zainteresowań i praktyki pozostaje również prawo gospodarcze. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kompleksowej bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców (w tym m.in. na rzecz jednej z największych spółek świadczących usługi medyczne).

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Śląski (2011)
 • licencjat z zakresu stosunków międzynarodowych: Uniwersytet Wrocławski (2010)
 • wpis na listę doradców podatkowych (2014)
 • wpis na listę adwokatów (2015)

Znajomość języków obcych:

 • język angielski, włoski

Anna Malec

Anna MALEC – adwokat

Dane kontaktowe:

Email: a.malec@adplegal.pl

Tel: +48 32 609 39 00

Faks: +48 32 609 39 50

Obszary działalności:

 • prawo spółek handlowych
 • prawo umów handlowych
 • postępowania sądowe
 • obrona w sprawach karnych i prawo karne gospodarcze

Anna Malec dołączyła do kancelarii „Adwokaci i Doradcy” w 2003 roku. Od momentu utworzeniu ADP w 2005 r. stale współpracuje z kancelarią. W 2009 roku z oceną bardzo dobrą złożyła egzamin adwokacki oraz uzyskała wpis na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

W ramach prowadzonej działalności zawodowej Anna Malec zajmuje się przede wszystkim reprezentowaniem klientów w postępowaniach sądowych. Szczególnie szerokie doświadczenie nabyła w prowadzeniu obrony w postępowaniach karnych, w tym w sprawach karno gospodarczych. Anna Malec doradzała również w trakcie postępowania o wysokiej wartości przedmiotu sporu toczącego się w przedmiocie odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie przedsiębiorcy, jak również w prowadzeniu obrony w procesie karnym w skomplikowanej sprawie dotyczącej podejrzenia wyłudzenia podatku VAT.

Jako członek departamentu prawa umów handlowych Anna Malec prowadzi również bieżącą obsługę przedsiębiorców, sporządza opinie prawne dotyczące różnego typu umów (w szczególności uczestniczy w bieżącym doradztwie prawnym dla jednego z największych polskich producentów wyrobów ogniotrwałych). Działa także jako doradca osób fizycznych w różnych sprawach z zakresu prawa cywilnego.

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Śląski (2004)
 • wpis na listę adwokatów: Katowice (2009)

Znajomość języków obcych:

 • język angielski (bierna)

Katarzyna Pasierbek

Katarzyna PASIERBEK – adwokat

Dane kontaktowe:

Email: k.pasierbek@adplegal.pl

Tel: +48 32 609 39 00

Faks: +48 32 609 39 50

Obszary praktyki:

 • ubezpieczenia
 • prawo umów handlowych
 • postępowania sądowe
 • obrona w sprawach karnych i prawo karne gospodarcze

Katarzyna Pasierbek rozpoczęła współpracę z kancelarią ADP w 2007 roku. Przed dołączeniem do ADP zajmowała stanowisko asystenta sędziego w sądzie w jednym ze śląskich miast. Od października 2007 roku odbywała aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, a w 2011 roku złożyła egzamin adwokacki oraz uzyskała wpis na listę adwokatów w katowickiej ORA.

Jej praktyka obejmuje przede wszystkim reprezentację klientów ADP w postępowaniach sądowych. Doświadczenie zawodowe Katarzyny Pasierbek obejmuje występowanie przed sądami w sporach z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących ubezpieczeń. Mec. Pasierbek prowadzi także bieżącą obsługę prawną klientów kancelarii oraz sporządza opinie prawne i analizy. W ramach kancelarii w szczególności uczestniczy w prowadzeniu stałej obsługi prawnej jednej z największych polskich firm ubezpieczeniowych. Jej praktyka obejmuje również obronę osób fizycznych w sprawach karnych.

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Śląski (2005)
 • wpis na listę adwokatów: Katowice (2011)

Znajomość języków obcych:

 • język francuski (bierna)

Maciej Pasiniewicz

maciej pasiniewicz – ADWOKAT

Dane kontaktowe:

Email: m.pasiniewicz@adplegal.pl

Tel: +48 32 281 04 11

Faks: +48 32 281 04 11

Obszary praktyki:

 • postępowania sądowe
 • postępowania administracyjne
 • prawo spółek handlowych
 • prawo umów handlowych
 • prawo wekslowe

Maciej Pasiniewicz rozpoczął pracę w oddziale ADP w Bytomiu latem 2012 r., po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od dnia 1 stycznia 2013 r. odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Zainteresowania zawodowe Macieja Pasiniewicza skupiają się na prowadzeniu postępowań spornych oraz administracyjnych, w tym podatkowych. Maciej doradza klientom na etapie przesądowym w zakresie analizy potencjalnych ryzyk oraz wskazania najbardziej korzystnych biznesowo strategii prowadzenia sporów, pomaga też w konstruowaniu skutecznej linii obrony w przypadku pozwania klientów ADP.

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Jagielloński (2012)
 • wpis na listę adwokatów: Katowice

Znajomość języków obcych:

 • język angielski

Jakub Powroźnik

Jakub POWROŹNIK – adwokat

Dane kontaktowe:

E-mail: j.powroznik@adplegal.pl

Tel: +48 32 609 39 00

Faks: +48 32 609 39 50

Obszary praktyki:

 • prawo umów handlowych
 • postępowania sądowe
 • nieruchomości
 • prawo transportowe
 • obrona w sprawach karnych i prawo karne gospodarcze

Jakub Powroźnik współpracuje z ADP od 2007 roku.

Specjalizuje się w sporach sądowych w sprawach gospodarczych oraz w doradztwie przy transakcjach handlowych. Jego praktyka obejmuje również prowadzenie kompleksowej bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców (w tym m.in. na rzecz jednej z największych międzynarodowych spółek świadczących usługi kurierskie). Szczególnie szerokie doświadczenie nabył w doradztwie na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców z branży transportowej i pocztowej, obrotu nieruchomościami oraz budowlanej. Prowadzi szkolenia dla pracowników i szefów firm na temat różnych dziedzin prawa związanych z działalnością gospodarczą.

Jakub Powroźnik posiada znaczne doświadczenie w obronie w sprawach karnych o przestępstwa podatkowe i menedżerskie. Reprezentuje też klientów w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami samorządów zawodowych i sądami powszechnymi.

Przykładowe doświadczenie:

 • Reprezentuje członków zarządu w sporze z jednym z akcjonariuszy w spółce zajmującej się eksploatacją systemu gazociągów tranzytowych na terytorium Polski dla dostaw rosyjskiego gazu ziemnego do Europy Zachodniej.
 • Doradzał przy negocjacjach i zawarciu długoterminowej umowy najmu budynku terminala cargo w porcie lotniczym.
 • Reprezentował interesy jednego z największych dystrybutorów farmaceutycznych w kraju w sprawach związanych z zarzutem naruszenia zakazu reklamy.
 • Uczestniczył w dostosowaniu działalności operatora pocztowego do wymogów nowego prawa pocztowego.
 • Z powodzeniem doradzał wspólnikom spółki kapitałowej w sporze z pozostałymi wspólnikami i władzami spółki, a także reprezentował ich w wynikłych z tego postępowaniach sądowych.
 • Doradzał przy negocjacjach i zawarciu umów najmu obiektów przemysłowych typu triple net lease w kilku lokalizacjach na terenie Polski.
 • Doradzał przy reprezentacji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w głośnym procesie dotyczącym odpowiedzialności w sprawie związanej z prywatyzacją.
 • Był członkiem zespołu doradczego podczas negocjacji dotyczących wielomilionowej transakcji sprzedaży z zastrzeżeniem prawa najmu (tzw. sale-and-leaseback), zawieranej z zagranicznym funduszem inwestycyjnym.
 • Prowadził kompleksową obsługę prawną w związku z uruchomieniem platformy handlu elektronicznego.
 • Był obrońcą w sprawach tzw. karuzel podatkowych, w których zarzucano spowodowanie uszczupleń należności Skarbu Państwa na wielomilionowe kwoty.

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Śląski (2007)
 • wpis na listę adwokatów: Katowice (2011)
 • podyplomowe studia z prawa karnego skarbowego i prawa karnego gospodarczego: Uniwersytet Jagielloński (2014)

Znajomość języków obcych:

 • język angielski

Łukasz Rolnik

ŁUKASZ ROLNIK – RADCa PRAWNY

Dane kontaktowe:

E-mail: l.rolnik@adplegal.pl

Tel: +48 32 609 39 00

Faks: +48 32 609 39 50

Obszary praktyki:

 • prawo spółek handlowych
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo umów handlowych
 • postępowania sądowe
 • handel międzynarodowy
 • prawo rodzinne i opiekuńcze
 • prawo pracy

Łukasz Rolnik dołączył do zespołu prawników ADP w 2008 roku. W dniu 11 stycznia 2013 roku złożył ślubowanie radcowskie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Łukasz Rolnik zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem doradztwa w zakresie problematyki prawa zamówień publicznych. Uczestniczył w kilkudziesięciu postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie. Prowadzi również bieżącą obsługę prawną spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, sporządza opinie prawne i przygotowuje projekty umów, jak również reprezentuje klientów przed sądami. Łukasz sporządził m.in. kilka opinii prawnych dla spółek z branży budowlanej dotyczących roszczeń z umów zawartych w oparciu o ogólne warunki umów FIDIC. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo i reprezentowanie spółek z branży motoryzacyjnej, transportowej i ubezpieczeniowej. Uczestniczył w kilku sporach sądowych dotyczących rozliczeń inwestycji budowlanych. Łukasz Rolnik nabył również doświadczenie w dziedzinie postępowań arbitrażowych. Uczestniczył także w kilkudziesięciu procesach opartych na prawie wekslowym.

Publikacje:

Ł. Rolnik „Ewolucja prawa prasowego w województwie śląskim w latach 1918-1939” [w:] Pisma humanistyczne 2003 [Zeszyty naukowe forum myśli studenckiej Wydziału Nauk Społecznych UŚ].
W. Popiołek, Ł. Rolnik „Wymagalność wierzytelności o wypłatę dywidendy w przypadku zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia określającej dzień dywidendy”, PPH 2014, Nr 2.
K. Palka-Bartoszek, Ł. Rolnik „Skutki wypowiedzenia umowy „dwuosobowej” spółki jawnej przez jednego ze wspólników”, PPH 2015, Nr 4, s. 23-28.

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Śląski (2008)
 • wpis na listę radców prawnych: Katowice (2013)

Znajomość języków obcych:

 • język angielski (bierna)

Ewa Śliwoń

ewa śliwoń – ADWOKAT

Dane kontaktowe:

Email: e.sliwon@adplegal.pl

Tel: +48 32 281 04 11; tel. komórkowy: +48 603 784 331

Faks: +48 32 281 04 11

Obszary praktyki:

 • prawo spółek handlowych
 • prawo umów handlowych
 • postępowania sądowe
 • prawo pracy
 • prawo bankowe
 • prawo spadkowe i rodzinne
 • ochrona danych osobowych (RODO)

Ewa Śliwoń rozpoczęła pracę w oddziale ADP w Bytomiu na początku 2010 roku. W tym samym roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2011-2013 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, by w 2014 r. złożyć egzamin adwokacki i uzyskać wpis na listę adwokatów.

Praktyka Ewy Śliwoń skupia się głównie na kompleksowej obsłudze przedsiębiorców różnych sektorów przemysłu i usług, w tym w szczególności instytucji finansowych. Obsługa ta polega zarówno na doraźnym doradztwie, jak również sporządzaniu opinii prawnych i projektów dokumentów oraz rozwiązywaniu sporów, w tym reprezentacji przedsiębiorców przed sądami i organami administracji publicznej. Ewa Śliwoń reprezentuje także klientów indywidualnych w postępowaniach sądowych obejmujących w szczególności podziały majątku, sprawy spadkowe, sprawy odszkodowawcze, sprawy z zakresu prawa lokatorskiego, sprawy dotyczące stosunku pracy, obronę w sprawach karnych oraz szeroko pojęte sprawy rodzinne.

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Śląski (2010)
 • wpis na listę adwokatów: Katowice (2014)

Znajomość języków obcych:

 • język angielski, francuski (bierna)


Pozostali WSpółpracownicy

Jagoda Kita-Oleksa

jagoda kita – OLEKSA – prawnik

Dane kontaktowe:

E-mail: j.kita@adplegal.pl

Tel: +48 32 609 39 00

Faks: +48 32 609 39 50

Obszary praktyki:

 • prawo spółek handlowych
 • prawo umów handlowych
 • postępowania sądowe

Jagoda Kita-Oleksa dołączyła do grona prawników ADP w 2013 roku. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od stycznia 2014 roku odbywa aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców, jak również w sporządzaniu umów i opinii prawnych dotyczących prawa spółek i prawa cywilnego

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Śląski (2013)

Znajomość języków obcych:

 • język angielski

Agnieszka Siwińska-Klarczyńska

agnieszka siwińska – KLARCZYŃSKA – PRAWNIK

Dane kontaktowe:

E-mail: a.siwinska@adplegal.pl

Tel: +48 32 609 39 00

Faks: +48 32 609 39 50

Obszary praktyki:

 • prawo spółek handlowych
 • prawo umów handlowych
 • postępowania sądowe
 • prawo pracy

Agnieszka Siwińska-Klarczyńska dołączyła do grona prawników ADP w 2013 roku. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od stycznia 2013 roku odbywa aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Agnieszka Siwińska-Klarczyńska uczestniczy w prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców, jak również w sporządzaniu umów i opinii prawnych dotyczących prawa spółek i prawa cywilnego. Uczestniczyła w obsłudze prawnej na rzecz jednego z największych polskich producentów wyrobów ogniotrwałych.

Wykształcenie:

 • magister prawa: Uniwersytet Śląski (2013)

Znajomość języków obcych:

 • język angielski


OF COUNSEL

Dr hab. Maciej Zachariasiewicz

dr HAB. Maciej ZACHARIASIEWICZ – radca prawny

Dane kontaktowe:

Email: m.zachariasiewicz@adplegal.pl

Tel: +48 32 609 39 00

Faks: +48 32 609 39 50

Obszary praktyki:

 • prawo umów handlowych
 • arbitraż
 • postępowania sądowe
 • handel międzynarodowy

Dr hab. Maciej Zachariasiewicz jest pracownikiem akademickim oraz praktykującym prawnikiem. Do ADP dołączył w 2007 roku. Specjalizuje się w prawie arbitrażowym, transgranicznych postępowaniach sądowych i w międzynarodowym prawie handlowym. Reprezentował i doradzał klientom w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC) i Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Dr hab. Maciej Zachariasiewicz przygotował szereg opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, międzynarodowego i europejskiego (w szczególności w zakresie swobody świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej i pracowników delegowanych). Pracował także dla polskich organów rządowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Maciej Zachariasiewicz jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykłada prawo cywilne i prawo prywatne międzynarodowe, jak również międzynarodowe prawo handlowe i europejskie prawo procesowe. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim. Przez szereg lat sprawował opiekę nad zespołami biorącymi udział w studenckim konkursie Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court Competition w Wiedniu.

W 2009 roku Maciej Zachariasiewicz obronił na Uniwersytecie Śląskim pracę doktorską na temat trustów i innych stosunków powierniczych w porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym. Dr hab. Zachariasiewicz jest także autorem wielu publikacji z dziedziny prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego arbitrażu i prawa europejskiego.

Od 2009 roku, Maciej Zachariasiewicz pełni funkcję krajowego korespondenta Komisji Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL), działającej w ramach ONZ, w zakresie Konwencji Wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu Arbitrażowego kierującego pracami Sądu Arbitrażowego Lewiatan w Warszawie.

Przykładowe doświadczenie:

 • Uczestniczył w doradztwie na rzecz jednej z największych europejskich spółek z branży telekomunikacyjnej w trakcie szeregu sporów dotyczących różnych aspektów regulacji prawnych arbitrażu toczących się w Polsce (w postępowaniach o uznanie wyroków arbitrażowych) i za granicą (przed sądami polubownymi).
 • Dla jednego z klientów ADP przygotowywał wniosek o uczestnictwo w charakterze amicus curiae oraz zawiadomienie o wszczęciu postępowania arbitrażowego w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym.
 • Reprezentował polską spółkę w postępowaniu przed Trybunałem Arbitrażowym ICC w Londynie w sprawie dotyczącej rozliczeń z umowy joint venture dotyczącej wspólnej budowy stadionu.
 • Doradzał polskiemu przedsiębiorcy w sporze dotyczącym pracowników delegowanych do pracy w innym państwie członkowskim, rozstrzyganej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 • Pomagał polskiemu przedsiębiorcy w sporze na tle międzynarodowej umowy sprzedaży towarów przed sądami w Holandii.

Wykształcenie:

 • Magister prawa: Uniwersytet Śląski (2002)
 • LLM: Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie (2003)
 • Staż w kancelarii sędziego Sądu przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (2005-2006)
 • Doktor nauk prawnych: Uniwersytet Śląski (2009)
 • Staż badawczy (visiting scholar): Columbia University, Nowy Jork (2013)
 • doktor habilitowany nauk prawnych: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (2019)
 • wpis na listę radców prawnych (2019)

Znajomość języków obcych:

 • język angielski,
 • język francuski.


ARBITRAŻ

Prawnicy ADP mają istotne doświadczenie w dziedzinie postępowań arbitrażowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych, a alternatywne metody rozstrzygania sporów stanowią jeden z ważnych obszarów działalności Kancelarii.

NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria, przez wiele lat doradzając swoim klientom w sprawach związanych z projektami dotyczącymi budowy nieruchomości oraz infrastruktury, nabyła szerokie doświadczenie w różnych kwestiach związanych z obrotem nieruchomościami.

PODATKI I CŁA

Istotnym elementem planowanych transakcji biznesowych są ich konsekwencje podatkowe. W celu zapewnienia kompleksowego doradztwa klientom, ADP świadczy również usługi z zakresu prawa podatkowego, jak również w odniesieniu do należności celnych