2018

WOJCIECH POPIOŁEK, „Wynagrodzenie success fee w umowach o świadczenie usług doradztwa gospodarczego”, [w:] Qui Bene Dubitat, Bene Sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Nowińskiej. (red. naukowa) Janusz Barta, Jakub Chwalba, Ryszard Markiewicz, Paweł Wasilewski, Wolters Kluwer 2018, s. 553 – 567

2017

WOJCIECH POPIOŁEK, „Konwersja wierzytelności układowej na akcje nieme wyemitowane przez dłużnika”, [w:] Z badań nad prawem prywatnym. Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi. Adam Olejniczak, Marcin Orlicki, Jakub Pokrzywniak (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2017, s. 391 – 407

WOJCIECH POPIOŁEK, Więź między osobami fizycznymi jako przedmiot ochrony cywilnoprawnej, [w:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, str. 1044 – 1060

WOJCIECH POPIOŁEK, Czynność prawna „sprzeczna z ustawą”, [w:] Czynić postęp w prawie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Birucie Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 2017, s. 127 – 144

WOJCIECH POPIOŁEK, W sprawie „świadczeń ratujących życie” udzielanych w „stanach nagłych” [w:] Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, Warszawa 2017, s. 385 – 398

WOJCIECH POPIOŁEK, Styk prawa prawa prywatnego i publicznego z kolizyjnoprawnego punktu widzenia [w:] Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego Tom 18, Katowice 2016, s. 31 – 58

WOJCIECH POPIOŁEK, Rozdział II, „Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w postępowaniu arbitrażowym na gruncie obowiązującego prawa polskiego”, w: „Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka”, red. dr Witold Jurcewicz, adw. Karl Pörnbacher, Cezary Wiśniewski, Warszawa 2017, Wydawnictwo C.H. Beck; s. 47-54, 223-231

2016

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Trust i inne stosunki powiernicze w prawie porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016

KATARZYNA PALKA-BARTOSZEK, „Sposoby wydania akcji na okaziciela w celu przeniesienia dokumentów akcji”, Glosa Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komantarzach, Wolters Kluwer, 2016, nr 4(169) listopad, s. 62-75

WOJCIECH POPIOŁEK, w: Prawo instrumentów finansowych. System Prawa Handlowego. Tom 4, Warszawa 2016, red.: prof. dr hab. Mirosław Stec, rozdział 12. Akcje, s. 249 – 421; rozdział 13. Warranty subskrypcyjne, s. 423 – 439

WOJCIECH POPIOŁEK, „Odpowiedzialność spółki kontrolującej za szkodę wyrządzoną przez spółkę filialną”, w: „Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce”. pod red.: Zbigniewa Hajna i Dagmary Skupień, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 99-111

WOJCIECH POPIOŁEK, „La culpa in contrahendo dans la Convention de Vienne – perspective polonaise”, w: „Eppur si muove: The age of Uniform Law. Essays in honour of Michael Joachim Bonell to celebrate his 70th birthday”, Volume 2, UNIDROIT, Rome, 2016, s. 1806-1820

WOJCIECH POPIOŁEK, Rozdział VIII, „Spółki osobowe w prawie prywatnym międzynarodowym”, w: „System Prawa Prywatnego. Tom 16. Prawo spółek osobowych”, Andrzej Szajkowski (red.), wyd. 2, Warszawa, 2016, C.H. Beck; s. 675-697

WOJCIECH POPIOŁEK, „La responsabilité de la société-mère pour la faute de la filiale” w: „La responsabilité civile en France et en Pologne”, red. Zbigniew Hajn i Dagmara Skupień, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2016, s. 97-111

2015

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, JACEK ZRAŁEK, „Nieskuteczność przerwania biegu terminu przedawnienia w przypadku wniesienia pozwu przed niewłaściwe forum arbitrażowe lub państwowe”. Przegląd Sądowy, 2015, nr 4, s. 79

WOJCIECH POPIOŁEK, w: „Kodeks spółek handlowych. Komentarz”, Janusz A. Strzępka (red.), Wyd. 7, Warszawa 2015, Wydawnictwo C.H.Beck, s. 722-1185

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, PAZDAN M. (2015), „Civil Law Forfeiture as Means to Restrict the Application of the In Pari Delicto-Principle and Other Private Law Consequences of Corruption Under Polish Law” w: „The Impact of Corruption on International Commercial Contracts”, Bonell Michael Joachim, Meyer, SPRINGER, s.229-265

KATARZYNA PALKA-BARTOSZEK, ŁUKASZ ROLNIK, „Skutki wypowiedzenia umowy „dwuosobowej” spółki jawnej przez jednego ze wspólników”, Przegląd Prawa Handlowego, 2015, nr 4, s. 23-28

WOJCIECH POPIOŁEK, „Czy koniec osiemdziesięcioletniej tradycji formy niektórych czynności prawa spółek?”, Przegląd Prawa Handlowego, 2015, nr 4, s. 48-54

WOJCIECH POPIOŁEK, „Zawarcie małżeństwa” w: Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20C”, Maksymilian Pazdan, Warszawa, C.H. Beck, s. 37-77

WOJCIECH POPIOŁEK, „Prawa podmiotowe uczestników spółek handlowych”, Monitor Prawniczy Dodatek Specjalny, 2015, nr 7, s. 18-26

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Trusty” w: „Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20C”, Maksymilian Pazdan, Warszawa, C.H. Beck, s. 699-770

2014 

WOJCIECH POPIOŁEK „Cudzoziemiec wykonujący wolny zawód w polskiej spółce partnerskiej”, Rejent, Grudzień 2014, s. 47-76

WOJCIECH POPIOŁEK (red.), „Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych”, Warszawa 2014, LexisNexis

WOJCIECH POPIOŁEK „Charakter prawny uchwał wspólników i organów spółek handlowych”, Przegląd Prawa Handlowego, 2014, nr 9, s. 11-17

WOJCIECH POPIOŁEK, „Odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę „pośrednią” wyrządzoną przez spółkę zależną”, w: „Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Maksymilianowi Pazdanowi”, Anna Dańko-Roesler, Aleksandra Oleszko, Radosław Pastuszko (red.), Warszawa 2014, Stowarzyszenie Notariuszy RP, s. 305-322

WOJCIECH POPIOŁEK, w: „Prawo Prywatne Międzynarodowe”, prof. dr hab. Maksymilian Pazdan (red.), Tom 20A, Warszawa 2014, Wydawnictwo C.H.Beck, rozdz. III § 12-13

WOJCIECH POPIOŁEK, “Le particularisme du pouvoir dans les enterprises à capitaux publics”; Raport Général [w: ]  Travaux de l`Association Henri Capitant „LE POUVOIR DANS LES SOCIÉTÉS” Journées Chiliennes; Tome LXII 2012, Éditions 2014, s. 615-643

WOJCIECH POPIOŁEK „Odesłanie w prawie prywatnym międzynarodowym”, Studia Prawa Prywatnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Zeszyt 1 (32) 2014, s. 3-24

WOJCIECH POPIOŁEK „Wydanie przez spółkę akcyjną dokumentów akcji osobie nieuprawnionej”, Przegląd Prawa Handlowego, 2014, nr 3, s. 4-9

WOJCIECH POPIOŁEK, ŁUKASZ ROLNIK „Wymagalność wierzytelności o wypłatę dywidendy w przypadku zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia określającej dzień dywidendy”, Przegląd Prawa Handlowego, 2014, nr 2, s. 4-11

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, MAKSYMILIAN PAZDAN, „The Effects of Corruption in International Commercial Contracts: Polish Report for IACL Congress 2014” w: „Rapports polonais. XIX Congres International de droit comparé. XIX International Congress of Comparative Law”, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s. 107-140

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Kolizyjnoprawne zagadnienia mediacji transgranicznych” w: „Znad granicy ponad granicami. Księga Dedykowana Profesorowi Dieterowi Martiny”, M. Margoński, M. Krzymuski, Warszawa, C.H.BECK, s. 423-446

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Poland” w: „Civil and Commercial Mediation in Europe, Vol. II. Cross-Border Mediation”, Carlos Esplugues Mota, Cambridge, Intersentia, s. 25

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Klauzula porządku publicznego” w: „Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20A”, Maksymilian Pazdan, Warsaw, C.H.BECK, s. 469-508

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Postępowania postarbitrażowe: skarga o uchylenie orzeczenia sądu polubownego oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych” w: „DIAGNOZA ARBITRAŻU: Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian”, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Wrocław, Sąd Arbitrażowy przy KPP Lewiatan, s. 402-581

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Stosunki pracy. VIII. Delegowanie pracowników do innego państwa członkowskiego w ramach świadczenia usług” w: „Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20B”, Maksymilian Pazdan, Warszawa, C.H.BECK, s.498-528

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Kilka refleksji w odniesieniu do możliwości rozwoju postępowań grupowych w arbitrażu w Polsce”, ADR ARBITRAŻ I MEDIACJA – KWARTALNIK, 1(25), s. 51-77

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Prawo właściwe dla skutków orzeczenia arbitrażowego”, E-PRZEGLĄD ARBITRAŻOWY, 6, s. 41-60

2013

BARTOSZ KRUPA, „Istotne naruszenie umowy w Konwencji wiedeńskiej jako przesłanka odstąpienia od umowy”, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, vol. 12, 2013, s. 85-132

WOJCIECH POPIOŁEK „Zgłoszenie wniosku o wpis uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego”, Przegląd Prawa Handlowego, 2013, nr 11, s. 4-10

WOJCIECH POPIOŁEK, „Prawo niejednolite w polskim prawie prywatnym międzynarodowym”, w: „Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi”, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Małgorzata Podrecka [red.], Warszawa 2013, LexisNexis

WOJCIECH POPIOŁEK, w: „Kodeks cywilny: komentarz. Art. 450-1088. Przepisy wprowadzające”, Krzysztof Pietrzykowski (red.), t. 2, Wyd. 7, Warszawa 2013, C. H. Beck, s. 3-102, 180-205, 473-488

WOJCIECH POPIOŁEK, „Polskie prawo arbitrażowe osiem lat po reformie – refleksje”, w: „Konferencja. Arbitraż: prawo,praktyka, instytucje”, Warszawa 2013, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

WOJCIECH POPIOŁEK (red.), „System Prawa Handlowego”. T. 9. „Międzynarodowe Prawo Handlowe”, Warszawa 2013, C.H. Beck

WOJCIECH POPIOŁEK, „Wykonanie zobowiązania i jego naruszenie”, „Wykonanie zobowiązania i jego naruszenie (niewykonanie) w przepisach Konwencji wiedeńskiej”, „Prawo właściwe”, w: „System Prawa Handlowego”. T. 9. „Międzynarodowe Prawo Handlowe”, Wojciech Popiołek (red.), Warszawa 2013, C.H. Beck, s.610-650

WOJCIECH POPIOŁEK, w: „Kodeks spółek handlowych: komentarz”, Janusz A. Strzępka (red.), Wyd. 6, Warszawa 2013, Wydawnictwo C.H.Beck, s. 1418

WOJCIECH POPIOŁEK, w: „Kodeks cywilny: komentarz”, Krzysztof Pietrzykowski (red.), t. 1, Wyd. 7, Warszawa 2013, C. H. Beck, s. 1364

WOJCIECH POPIOŁEK,”Charakter prawny zdarzenia prowadzącego do objęcia udziałów podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”, w: „Kodeks Spółek Handlowych Po Dziesięciu Latach”, Józef Frąckowiak (red.), Wrocław 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Terytorializm” praw autorskich w nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym”, w: „Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi”, Andrzej Matlak, Sybilla Stanisławska-Kloc (red.), Warszawa 2013, Wolters Kluwer Polska S.A.

WOJCIECH POPIOŁEK, MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Prawo właściwe dla roszczenia o uznanie umowy za bezskuteczną – skarga pauliańska w prawie prywatnym międzynarodowym”, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 2012, vol. 11

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Projekt rozporządzenia w sprawie wspólnych europejskich przepisów prawa sprzedaży a krajowe przepisy imperatywne” w: „Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego”, J. Poczobut, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s. 372-390

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Instrument opcjonalny. Wspólne europejskie prawo sprzedaży” w: „System Prawa Handlowego. Międzynarodowe Prawo Handlowe”, Wojciech Popiołek, Warszawa, C.H. BECK, s. 37-42

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Stosunki powiernicze” w: „System Prawa Handlowego. Międzynarodowe Prawo Handlowe”, Wojciech Popiołek, Warszawa, C.H. BECK, s. 1060-1085

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, M. PAZDAN, M. ZACHARIASIEWICZ, M. ŚWIERCZYŃSKI, M. JAGIELSKA, Ł. ŻARNOWIEC, W. KUROWSKI, „W odpowiedzi na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym III)”, PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, vol. 12, s. 165-197

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Porozumienie stron w przedmiocie wyboru wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży”, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 2, s. 12

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Ameryki bitwa o pozwy zbiorowe w arbitrażu, czyli dramat w 7 aktach”, ADR ARBITRAŻ I MEDIACJA – KWARTALNIK, 4 (24), s. 22

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „4th Global ICC YAF Conference, czyli gawędzenie młodych i o młodych na temat międzynarodowego arbitrażu arbitrażowego”, E-PRZEGLĄD ARBITRAŻOWY, 3-4 (15-16), s. 75-77

2012

AGNIESZKA LIZER-KLATKA, „Skuteczność umownych terminów dochodzenia roszczeń w ogólnych warunkach FIDIC w świetle prawa polskiego”, e-Przegląd Arbitrażowy, 2012, nr 1.

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Komentarz do art. 272-274 i 340(1) TFUE” w: „Komentarz do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej”, Wróbel A., Kornobis-Romanowska D., Łacny J.(red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Perspectives for the European Optional Instrument Regarding Common Law of Contracts”, w: J. Fiala, J. Hurdík, R. Chalupa, P. Koukal, P. Lavický, K. Marek, Kateřina Ronovská, Markéta Selucká (red.), Civil Law on the Cross-roads, Brno 2012 (elektr.).

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, Jarosław Bełdowski, “Nowy etap harmonizacji prawa umów w UE (cz. Ii II), Europejski Przegląd Sądowy, 2012, nr 6 i 8.

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, “O kierunkach rozwoju wspólnego prawa umów w Europie (artykuł sprawozdawczy)”, Państwo i Prawo, 2012, nr 6.

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, “Amicus Curiae in International Investment Arbitration: Can It Enhance the Transparency of the Investment Dispute Resolution?”, Journal of International Arbitration, vol. 29, 2012.

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, “Sprawozdanie z konferencji ‘European Contract Law – Unlocking the Internal Market Potential for Growth’, Warszawa 9-10 listopad 2011”, Europejski Przegląd Sądowy, 2012, nr 7.

WOJCIECH POPIOŁEK, „W sprawie zastosowania klauzuli rebus sic stantibus do zobowiązań wykonanych po wniesieniu pozwu”, w: „Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi”, Warszawa 2012.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Cena akcji objętych przymusowym odkupem i jej zapłata przez spółkę”, w: „Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego”, Wolters Kluwer 2012.

WOJCIECH POPIOŁEK, „W sprawie niektórych konsekwencji zasady autonomii umowy o arbitraż”, w: „Arbitraż i mediacja. Księga jubileuszowa dedykowana dr Andrzejowi Tynelowi”, Warszawa 2012.

WOJCIECH POPIOŁEK, w: „Kodeks spółek handlowych: komentarz”, Janusz A. Strzępka (red.), Wyd. 5, Warszawa, Wydawnictwo C.H.Beck, 2012, s. 1430.

WOJCIECH POPIOŁEK „Instrument opcjonalny a ochrona konsumenta”, w: „Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego: wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe”, Warszawa, C. H. Beck, 2012, s. 71-76.

WOJCIECH POPIOŁEK, w: „System Prawa Handlowego. T. 2. Prawo spółek handlowych”, Stanisław Włodyka (red.), Wyd. 2., Warszawa, 2012, C.H. Beck, ss. XXXV + 1709,

WOJCIECH POPIOŁEK, „W sprawie częściowej nieważności (uchylenia w części) uchwały wspólników spółki kapitałowej”, w: „Proces cywilny: Nauka-kodyfikacja-praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi”, Poznań 2012.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Postępowanie w przypadku „rozbieżności zdań” co do ceny akcji w ramach przymusowego wykupu”, w:, „Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Oleszce”, Warszawa, 2012, Stowarzyszenie Notariuszy RP, ss. 586,

2011

Marek Świerczyński, Łukasz Żarnowiec, MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Prawo prywatne międzynarodowe ze schematami”, LEXIS-NEXIS, Warszawa 2011.

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ (2011), „Recent Developments in European Private Law: The Influence of European Consumer Law on National Legal Systems” (sprawozdanie z konferencji), European Private Law Review, vol. 19, 2011.

WOJCIECH POPIOŁEK, MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Application of foreign law in Poland” w: „Application of foreign law”, Esplugues C., Iglesias J.L., Palao G., SELLIER, Monachium 2011.

WOJCIECH POPIOŁEK, w: „Kodeks cywilny: komentarz”, Krzysztof Pietrzykowski (red.), Wyd. 6, Warszawa, C. H. Beck, 2011. – 1331 s., – 1818 s.

WOJCIECH POPIOŁEK, “Odmowa uznania (wykonania) zagranicznego orzeczenia arbitrażowego na podstawie art. V Konwencji nowojorskiej”, w:” Aurea praxis aurea theoria : księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego”, Warszawa, LexisNexis, 2011, – s. 1799-1812.

2010

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Komentarz do art. 238-240 i 288(1) TWE” w: „Komentarz do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską”, Wróbel A., WoltersKluwer, Warszawa2010.

Marek Świerczyński, MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, Łukasz Żarnowiec, „Prawo prywatne międzynarodowe: Testy”, LexisNexis, Warszawa2010.

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym na tle prawnoporównawczym”, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, vol. 6, 2010.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Akcja: prawo podmiotowe”, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck, 2010, – 237 s.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Jeszcze w sprawie regulaminów rad nadzorczych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością”, w: „Prawo handlowe XXI wieku: czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji: księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego”, Warszawa, WoltersKluwer Polska, 2010, – s. 819-830.

WOJCIECH POPIOŁEK, „O dziedziczeniu udziału w spółce jawnej”, w: „Współczesne problemy prawa prywatnego: księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka”, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2010, – s. 485-494.

WOJCIECH POPIOŁEK, The effects of a foreign arbitral award in Poland under the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. W: Ius est ars boni et aequi : Festschrift fur Stanisława Kalus. – Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010, – s. 429-450.

WOJCIECH POPIOŁEK, w:, „Zdatność arbitrażowa sporów. Dyskusja”, Biul.Arbitrażowy 2010/2011, nr 4, s. 7-39.

WOJCIECH POPIOŁEK, w: „Zdatność arbitrażowa ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych”, Biul.Arbitrażowy 2010, nr 2 (14), s. 11-27.

2009

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Metodologia przygotowania do konkursów dotyczących symulacji postępowań na przykładzie Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court Competition w Wiedniu (+ przykładowy scenariusz konkursowego moot courtu)” w: „Studencka Poradnia Prawa – Podręcznik dla opiekunów”, Namysłowska-Gabrysiak B., C.H. BECK, Warszawa 2009.

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Zasada niezależności klauzuli arbitrażowej – czy rzeczywiście podlega ograniczeniom?”, Monitor Prawniczy, 2009, nr 1.

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Ustanowienie trustu w testamencie lub za pomocą innej czynności prawnej mortis causa pod rządami polskiego prawa spadkowego”, Rejent,2009, nr 2.

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Konwencja rzymska a trusty”, Europejski Przegląd Sądowy, 2009, nr 4.

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, Jacek Zrałek (2009), „Czy umowa arbitrażowa rozciąga się na podmioty powiązane ze spółką będącą stroną tej umowy?”, ADR: Arbitraż i Mediacja, 2009, nr 2.

Łukasz Żarnowiec, MACIEJ ZACHARIASIEWICZ (2009), „Prawo właściwe dla międzynarodowej sprzedaży towarów oraz dla przedawnienia (uwagi na tle wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2006 r., I ACa 795/05)”, Przegląd Sądowy, 2009, nr 2.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Komentarz do art. 450-1088”, w: „Kodeks cywilny. Komentarz”, K. Pietrzykowski (red.), wyd. 5, Tom II, Warszawa, 2009, CH Beck,; s. 3 – 103; 203 – 225, 560 – 579.

WOJCIECH POPIOŁEK, w: „Kodeks spółek handlowych: komentarz”, Janusz A. Strzępka (red.), Wyd. 4, Warszawa, Wydawnictwo C.H.Beck, 2009, – 1272 s.

2008

WOJCIECH POPIOŁEK, „Zagadnienia unormowane w art. 3 ust. 3 i art. 7 konwencji rzymskiej i w odpowiednich przepisach Rozporządzenia UE o prawie właściwym dla zobowiązań umownych : (Rzym I)”, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 2008, vol. 3.

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi”, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego,2008, nr 2.

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Trust i inne stosunki powiernicze – potrzeba zmian w polskim prawie prywatnym?” w: „Europeizacja prawa prywatnego – księga pam. z konferencji „II Ogólnopolski Zjazd Cywilistów”, Pazdan M., Popiołek W., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M., WOLTERS KLUWER, Warszawa2008.

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2006 r., IV CSK 7/05”, Rejent, 2008, nr 12.

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, Maciej Szpunar (2008), „Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług a działania związków zawodowych – glosa do wyroku ETS z 18.12.2007 r. w sprawie C-341/05 Lavalun Partneri Ltd przeciwko Svenska Byggnadsarbetareförbundet i inni oraz do wyroku z 11.12.2007 r.”, Europejski Przegląd Sądowy, 2008, nr 7.

WOJCIECH POPIOŁEK, „O powadze rzeczy osądzonej w postępowaniu arbitrażowym” [w:] „Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu”, P. Nowaczyk, S. Pieckowski, J. Poczobut, A. Szumański, A. Tynel (red. i wstęp), Warszawa, 2008, C.H. Beck, s. 169-179.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Komentarz do art. 1-449(11)”, w: „Kodeks cywilny. Komentarz”, K. Pietrzykowski (red.), wyd. 5, Tom I, Warszawa, 2008, CH Beck, s. 211 – 241; 1069 – 1178.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Komentarz do art. 201-300; 430-441”, w: „Kodeks spółek handlowych. Komentarz”, Wojciech Pyzioł (red.), Warszawa, 2008, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 1277 s.

WOJCIECH POPIOŁEK, Rozdział VII, „Spółki osobowe w prawie prywatnym międzynarodowym”, w: „System Prawa Prywatnego. Tom 16. Prawo spółek osobowych”, Zbigniew Radwański (red. naczelny), Andrzej Szajkowski (red.), Warszawa, 2008, C.H. Beck; s. 445-462.

2007

Stanisław Sołtysiński, WOJCIECH POPIOŁEK, „Legitymacja czynna odwołanych członków władz spółki do zaskarżenia uchwał sprzecznych z ustawą”, Glosa do uchwały Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 1 marca 2007 roku, Przegląd Prawa Handlowego, 2007, nr 10, s. 51-58.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Nieważność uchwały zgromadzenia wspólników zawierającej zgodę na zbycie udziałów”, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16 III 2006 r. (III CSK 32/06)”, Glosa, 2007, nr 3, s. 18-24.

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Autonomiczny charakter klauzuli arbitrażowej w międzynarodowym arbitrażu handlowym”, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 2007, vol.1.

Łukasz Żarnowiec, MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Dorozumiany wybór prawa – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2003 r., II CKN 1077/00, niepubl”, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 2007,vol.1.

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Brak związania klauzulą arbitrażową z art. 238 TWE wspólników spółki będącej stroną umowy zawierającej tę Klauzulę – glosa do postanowienia Sądu Pierwszej Instancji z 15.02.2006 r. w sprawie T-448/04 Komisja przeciwko TRENDS, Kontratos, Tillis i in.”, Europejski Przegląd Sądowy,2007, nr 4.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Obowiązek przyjęcia dostawy towaru w projekcie „Zasad europejskiego prawa umów” i w Konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów”, [w:] „W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu”, Adam Brzozowski, Wojciech Kocot, Katarzyna Michałowska (red.), Warszawa, 2007, C.H. Beck, s. 563-573.

WOJCIECH POPIOŁEK, „O uchwałach zgromadzeń spółek kapitałowych w protokołach notarialnych”, [w:] „Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi”, E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan (Red. i wstęp), Kluczbork, 2007, „Klucz-Druk”, s. 293-304.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Prawo właściwe dla umownych zobowiązań elektronicznych w konwencji rzymskiej i projekcie rozporządzenia Rzym I”, w: „Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych”, Materiały konferencyjne (Wrocław, 2006), Jacek Kołaczyński (red.), Warszawa, 2007, Wolters Kluwer, s. 9-27.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Spółka akcyjna – Prawa i obowiązki akcjonariuszy; Zmiana statutu; Likwidacja spółki”, w: „System Prawa Handlowego. Prawo spółek handlowych”. Tom 2B, S. Włodyka (red.), Warszawa, 2007, C.H. Beck, s. 94-288, 516-593, 1146 s.

2006

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Właściwość Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji w sprawach dotyczących umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi”, Europejski Przegląd Sądowy, 2006, nr 9.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Jaki notariat jest potrzebny społeczeństwu i państwu?” [w:] III Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Nowoczesny notariat w bezpiecznym państwie, Romuald Sztyk (red.), Warszawa-Kluczbork, 2006, Stowarzyszenie. Notariuszy RP, Krajowa Rada Notarialna, s. 299-312.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Wygaśnięcie mandatu członka organu spółki kapitałowej – zagadnienia wybrane” [w:] „Kodeks spółek handlowych po pięciu latach”, Józef Frąckowiak (red.), Wrocław, 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 781-796.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo do artykułów 301-630.Suplement do tomu 2”, w: „Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo”, Janusz A. Strzępka (red.), wyd. 3, Warszawa, 2006, s. 3 – 109, 112 s.

2005

WOJCIECH POPIOŁEK, „Niektóre przesłanki stosowania artykułu 394 kodeksu spółek handlowych”, [w:] „Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu”, Aurelia Nowicka (red.), Poznań, 2005, UAM, s. 509-522.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Prawo właściwe dla wykonywania prawa głosu przez wspólnika spółki kapitałowej” [w:] „Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana”, Leszek Ogiegło, Wojciech Popiołek, Maciej Szpunar (red. i wstęp), Kraków, 2005, „Zakamycze”, s. 279-291.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Kodeks spółek handlowych Komentarz. Orzecznictwo. do artykułów 301-630”, w: „Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo”, Janusz A. Strzępka (red.), wyd. 3, Tom II, Warszawa, 2005, CH Beck, ss. 3 – 501

WOJCIECH POPIOŁEK [et al.], w: „Kodeks cywilny: komentarz”, Krzysztof Pietrzykowski (red.), Wyd. 4, Warszawa, C. H. Beck, 2005, – 1365 s.

WOJCIECH POPIOŁEK, w: „Kodeks cywilny”, Krzysztof Pietrzykowski (red.), Wyd. 4, Warszawa, C.H. Beck, 2005, – 1172 s.

2004

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ, „Trust w praktyce polskich sądów i notariatu”, Rejent, 2004, nr 3-4.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Nowelizacja przepisów Kodeksu spółek handlowych o spółce akcyjnej”, Monitor Prawniczy, 2004, nr 12, s. 539-547.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Powstanie akcji jako prawa podmiotowego (przyczynek do dyskusji o odpowiedzialności w stosunkach spółki akcyjnej w organizacji)”, [w:] „Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara”, Małgorzata Pyziak-Szafnicka (red.), Kraków, 2004, „Zakamycze”, s. 563-577.

WOJCIECH POPIOŁEK [et al.], w: „Kodeks cywilny: komentarz”, Krzysztof Pietrzykowski (red.), Wyd. 3 zaktual., Warszawa, C.H. Beck, 2004, – 1032 s.

WOJCIECH POPIOŁEK [et al.], w: „Kodeks cywilny: komentarz”, red. Krzysztof Pietrzykowski (red.), Wyd. 3 zaktual., Warszawa, C.H.Beck, 2004, – 1401 s.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Prawo o akcjach”, w: „Prawo papierów wartościowych”, Warszawa, C. H. Beck, 2004, – s. 75-338.

2003

WOJCIECH POPIOŁEK, „Przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji w trybie art. 418 kodeksu spółek handlowych – zagadnienia wybrane” Rejent, 2003, nr 6, s. 141-159.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Delegowanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu”, [w:] „Studia z prawa prywatnego gospodarczego. Księga pamiątkowa ku czci prof. Ireneusza Weissa”, W. Pyzioł (red.), Kraków, 2003, „Zakamycze”, s. 217-228.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Kodeks cywilny. Komentarz (t. I i II), wyd. III, Suplement, K. Pietrzykowski (red.), C.H. Beck, Warszawa, 2003, s. 12 – 35; 97 – 102.

WOJCIECH POPIOŁEK, w: „System prawa gospodarczego. Tom IV. Prawo papierów wartościowych”, Stanisław Włodyka (red.), Warszawa, 2003, C.H. Beck, ss. 75 – 338.

ŁUKASZ ROLNIK, „Ewolucja prawa prasowego w województwie śląskim w latach 1918-1939”, [w:] Pisma humanistyczne 2003 [Zeszyty naukowe forum myśli studenckiej Wydziału Nauk Społecznych UŚ].

WOJCIECH POPIOŁEK, w: „Kodeks spółek handlowych: komentarz, orzecznictwo”, Janusz A. Strzępka (red.), 2 wyd., Warszawa, C. H. Beck, 2003, – 1580 s.

2002

 WOJCIECH POPIOŁEK, „Podział spółki kapitałowej przez wydzielenie – zagadnienia wybrane”, Przegląd Prawa Handlowego, 2002, nr 2, s. 1-11.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Prawo właściwe dla przeniesienia akcji poza obrotem regulowanym”, Przegląd Prawa Handlowego, 2002, nr 11, s. 37-46.

WOJCIECH POPIOŁEK, w: „Kodeks cywilny. T.1. Komentarz”, Krzysztof Pietrzykowski (red.), wyd. 3, Warszawa, 1999, C.H. Beck, ss. .

2001

AGNIESZKA LIZER-KLATKA,„Forma umowy o arbitraż wedle konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych”, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego 2001, t. XVI.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Dobrowolne umorzenie akcji”, Monitor Prawniczy, 2001, nr 17, s. 871-876.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Podmiotowy zakres zastosowania art. 6 kodeksu spółek handlowych”, Prawo Spółek, 2001, nr 7/8, s. 2-12.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Umorzenie udziałów i akcji w kodeksie spółek handlowych”, Rejent, 2001, nr 7/8, s. 245-266.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Wykonywanie praw udziałowych przez zagranicznych akcjonariuszy polskich spółek akcyjnych (zagadnienia wybrane)”, [w:] „Kodeks spółek handlowych. Studia i materiały”, Romuald Sztyk (red.), Poznań-Kluczbork, 2001, Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy RP, s. 573-594.

WOJCIECH POPIOŁEK, w: „Kodeks spółek handlowych. Komentarz”, Kazimierz Kruczalak (red.), Warszawa, 2001, Wydawnictwo Prawnicze, s. 694-728, 900-904, 906-910.

WOJCIECH POPIOŁEK, w: „Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Komentarz”, Maksymilian Pazdan (red.), Kraków, 2001, „Zakamycze”, s. 324-337, 340-381, 498-533.

2000

AGNIESZKA LIZER-KLATKA, „Pojęcie orzekania na zasadach słuszności w międzynarodowym arbitrażu handlowym”, Państwo i Prawo 2000, nr 1.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Podstawowe obowiązki kupującego w konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów”, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego, 2000, tom 19/20, s. 44-65.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Podstawowe obowiązki sprzedawcy w konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów”, [w:] „Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Janusza Pietrzykowskiego”, Jan Błeszyński (red.), Warszawa, 2000, C.H. Beck, s. 225-242.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Samorządowe spółki akcyjne”, [w:] „Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Antoniego Agopszowicza”, Ryszard Mikosz (red. i wstęp), Katowice, 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 109-126.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Separacja w prawie prywatnym międzynarodowym”, [w:] „Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu”, Maksymilian Pazdan (red.), Katowice, 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 351-361.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Zobowiązania umowne w prawie prywatnym międzynarodowym, Uwagi de lege ferenda”, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2000, nr 3, s. 623-637.

WOJCIECH POPIOŁEK, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 kwietnia 1999 r., II CKN 204/98, Orzecznictwo Sądów Polskich, 2000, nr 3, poz. 43 c, s. 152-154.

 1999

 WOJCIECH POPIOŁEK, „Akcje uprzywilejowane co do dywidendy”, [w:] „Księga pamiątkowa ku czci prof. K. Kruczalaka”, Gdańskie Studia Prawnicze, 1999, nr 5, s. 343-354.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Szczególne” spółki akcyjne w prawie polskim”, [w:] II Kongres notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, Romuald Sztyk (red.), Poznań-Kluczbork, 1999, Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy, s. 233-255.

WOJCIECH POPIOŁEK, Glosa do wyroku SN z 22.IV.1999 r. II CKN 204/98. [Dot. stosowania norm kolizyjnych; otwarcia akredytywy w obrocie międzynarodowym], OSP 2000, nr 3, poz. 43 c. (Lex)

WOJCIECH POPIOŁEK, w: „Kodeks cywilny. T.1. Komentarz”, Krzysztof Pietrzykowski (red.), wyd. 2, Warszawa, 1999, C.H. Beck, ss. .

KATARZYNA PALKA-BARTOSZEK, „Łączenie się spółek kapitałowych w projekcie ustawy Prawo spółek handlowych a Trzecia Dyrektywa Rady Wspólnoty Europejskiej dotycząca łączenia się spółek akcyjnych”, Rejent, 1999, nr 9, s. 182-216.

 1998

 WOJCIECH POPIOŁEK, w: „Kodeks cywilny. T. 2. Komentarz”, Krzysztof Pietrzykowski (red.), Warszawa, 1998, C.H.Beck, ss. XVII + 1058. (Lex)

 1997

 WOJCIECH POPIOŁEK, „Holding bankowy w świetle przepisów ustawy z 14 czerwca 1996 r. o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej”, [w:] „Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leopolda Stockiego”, Mirosław Bączyk, Jan A. Piszczek, Ewa Radomska, Maria Wilke (red. i wstęp), Toruń, 1997, Tonik, s. 467-477.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Skarb Państwa jako poręczyciel dłużnika, wobec którego przyjęto układ w postępowaniu układowym”, Rejent, 1997, nr 12, s. 34-49.

WOJCIECH POPIOŁEK, w: „Kodeks cywilny. T.1. Komentarz”, Krzysztof Pietrzykowski (red.), Warszawa, 1997, C.H. Beck, ss. 1137, bibliogr.

KATARZYNA PALKA-BARTOSZEK, „Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca fuzji spółek a uregulowania prawa polskiego”, Rejent, 1996, nr 6, s. 67-99. (Lex)

 1995

WOJCIECH POPIOŁEK, „Some Legal Questions Concerning the Situation of Foreigners in Poland”, [w:] “Rechtsfragen der Rechtsfragen der Transformation in Polen. Schweizerisch -polnisches Kolloquium. Warszawa 11-14.V.1994 r., Josef Aregger, Jerzy Poczobut, Mirosław Wyrzykowski (red. i wstęp), Kraków, 1995, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, s. 49-61.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako przedmiot wkładu niepieniężnego do innej spółki – zagadnienia wybrane”, Rejent, 1995, nr 9, s. 31-47.

WOJCIECH POPIOŁEK, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 24 czerwca 1993 r., III CZP 76/93, Przegląd Sądowy, 1995, nr 3, s. 83-95.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Prawa do nieruchomości jako wkład niepieniężny do spółki z udziałem podmiotu zagranicznego”, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego, 1995, tom 18, s. 120-137.

1994

WOJCIECH POPIOŁEK, „W sprawie ograniczeń kolizyjnoprawnego wyboru prawa w polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym”, [w:] „Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu”, Andrzej Mączyński, Maksymilian Pazdan, Adam Szpunar (red. i wstęp), Kraków, 1994, Wydawn. „Secesja”, s. 337-355.

WOJCIECH POPIOŁEK, Glosa do postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z 12 lutego 1993 r., XVI Gns 22/92, Orzecznictwo Sądów Polskich, 1994, nr 10, poz. 181 c, s. 16 – 22.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Konwencja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych: wprowadzenie”, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1994, z. 2, s. 297-300.

WOJCIECH POPIOŁEK, „La bonne foi en droit polonais”, Travaux de l’Association Henri Mazeaud, Paris, 1994, s. 156 – 178. 

1993

WOJCIECH POPIOŁEK, „Ustawa o spółkach z udziałem zagranicznym (zagadnienia wybrane)”, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego, 1993, tom 17, s. 132-152.

WOJCIECH POPIOŁEK, „Łączenie się (fuzja) banków w formie spółki akcyjnej w prawie polskim”, Warszawa, 1993, wyd. Fundacja Edukacji i Badań Bankowych, s. 62.

1991

WOJCIECH POPIOŁEK, „Roszczenie o wykonanie świadczenia w naturze: zagadnienia kolizyjnoprawne”, Pr. Nauk. UŚl., Studia Iuridica Silesiana, T. 16 (1991), s. 77-97.

1990

WOJCIECH POPIOŁEK, „Uczestnictwo w handlu zagranicznym podmiotów zagranicznych prowadzących w Polsce działalność gospodarczą”, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego, 1990, tom 15, s.106-118.